Προφορικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση 4 ΚΑΝΤΙΝΩΝ στη θέση ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ

Προφορικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση 4 ΚΑΝΤΙΝΩΝ στη θέση ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση τροχήλατων ΚΑΝΤΙΝΩΝ στη θέση ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, όπως περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμούνται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση τροχήλατων ΚΑΝΤΙΝΩΝ. Όλοι οι παρακάτω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά, όπως απεικονίζονται επακριβώς στο τοπογραφικό διάγραμμα.
  1. Ανάμεσα στο κεντρικό κατάστημα του Δρεπάνου και το πρώτο αναψυκτήριο. 15 τ.μ.
  2. Ανάμεσα στο πρώτο αναψυκτήριο του Δρεπάνου και το δεύτερο αναψυκτήριο. 15 τ.μ.
  3. Αμέσως μετά τον υποσταθμό της ΔΕΗ. 15 τ.μ.
  4. Στο μέσον της παραλίας στο Μακρυγιάλι. 15 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22-05-2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00΄ μέχρι 11:30΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής τα κάτωθι δικαιολογητικά :
Άδεια τροχήλατης καντίνας ,αυτοκινούμενη ή μη, μεγίστων διαστάσεων τριών μέτρων (3) επί πέντε (5) μέτρων .
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.
Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).
Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί μη οφειλής του συμμετέχοντος για χρέη προς το δημόσιο, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία (φορολογική ενημερότητα).
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα της εκατό (10%) επί του ορίου της τιμής εκκίνησης, ήτοι, χιλίων € (1.000,00 € Χ10%=100€ (εκατό ευρώ).
Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης έναντι άλλου.

Τιμή εκκίνησης για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για κάθε θέση – πόστο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Προφορικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση 4 ΚΑΝΤΙΝΩΝ στη θέση ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ  Προφορικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση 4 ΚΑΝΤΙΝΩΝ στη θέση ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 14, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες