thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


20 Νοεμβρίου 2016

Ειδήσεις από το παρελθόν: «Ειδήσεις» ποικίλου περιεχομένου, κυρίως Ηπειρωτικού ενδιαφέροντος

Γράφει ο Αντώνης Βενέτης


Στη Γαλλία εγκαταλείπεται η Ερασμιακή προφορά της Ελληνικής γλώσσας. Πόσοι ήσαν οι Έλληνες στην Ουγγαρία το 1864; Απάντηση δίνει η «είδηση» της 30.11.1864. Οι Εβραίοι της Χαλκίδας, ένας Ηπειρώτης γιατρός πέφτει θύμα εκβιασμού στα Σκόπια και στο Παρίσι ένας Κεφαλλονίτης γιατρός εκλέγεται καθηγητής Οφθαλμολογίας. Ο Αμερικανός πρέσβης Bayard Tayor, που πεθαίνει το 1878, είχε επισκεφθεί την Αθήνα το 1857 (βλεπε μηνιαίο περιοδικο ΙΣΤΟΡΙΑ, τ. Μάιος 1997). Ομογενείς στην Μασσαλία «κατέβαλον ποσόν 80.000 φράγκων» για τις υποτροφίες Ελλήνων φοιτητών σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ένας Ηπειρώτης βιβλιοπώλης στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης και το 1879 πεθαίνει ο Ηπειρώτης δημοσιογράφος Ι. Γιαννόπουλος. Τέλος το 1966 πεθαίνει ο Γιαννιώτης ιστοριοδίφης Δ. Σαλαμάγκας και ο Ηπειρώτης εκπαιδευτικός Ν. Καραχρήστος.
Οι ειδήσεις:
ΝΟΜΙΜΟΦΡΩΝ, 30.5.1864 – Κατά την εξ Ιωαννίνων ιδιαιτέραν αλληλογραφίαν της «Κοινότητος Κερκύρας», παράλογοι και αυθαίρετοι αγγαρείαι και καταθλιπτικαί φορολογίαι των ατυχών ομογενών ημών ενεργούνται εκ μέρους της Οθωμανικής Κυβερνήσεως· ούτω δε αφ' ενός μεν υπεχρέωσεν αύτη τους κατοίκους των επαρχιών Άρτης και Πρεβέζης, εις πληρωμήν απάντων ανεξαιρέτως των απαιτουμένων εξόδων διά την σύστασιν τηλεγραφικών γραμμών μεταξύ των πρωτευουσών των ειρημένων επαρχιών και της πόλεως Ιωαννίνων, αφ' ετέρου δε εδιπλασίασε τον επί του άλατος και οκταπλασίασε τον επί του καπνού φόρου.
ΝΟΜΙΜΟΦΡΩΝ, 20.11.1864 – Κατά ιδιαιτέραν επιστολήν του φιλέλληνος Γάλλου κ. Γουστάβου Έϊχθαλ, προς τον συντάκτην της «Κλειούς», η εν Παρισίοις Ακαδημία των επιγραφών απεδέξατο σχεδόν παμψηφί ίνα εισαχθή εις την εν Γαλλία διδασκαλίαν της ελληνικής γλώσσης η προφορά ημών των σημερινών Ελλήνων, και αποσκοραφισθή η μέχρι τούδε επικρατούσα κακόηχος και σχεδόν κωμική ένεκα διαλύσεως των διφθόγγων και άλλων προφορικών ελαττωμάτων [...]
ΝΟΜΙΜΟΦΡΩΝ, 30.11.1864 – Κατά την εφημερίδα Surgoni, ο πληθυσμός της Ουγγαρίας υπολογίζεται εις 10.074.225 ψυχάς, ων 5.314.202 εισί Μαγυάροι, 1.412.303 Σλοβάκοι, 1.132.252 Ρουμούνοι, 83.734 Γερμανοί, 381.986 Ρουθένιοι, 372.191 Ισραηλίται, 293.643 Σέρβοι, 94.128 Κροάται, 70.102 Δαλμάται, 52.034 Ουενδέροι, 36.842 Βοημοί, 23.454 Βούλγαροι, 6.749 Έλληνες και 3.327 Αρμένιοι.
ΝΟΜΙΜΟΦΡΩΝ, 3.12.1864 – Εν τη Χαλκίδι της Ευβοίας κατοικούν προ αμνημονεύτων χρόνων πεντήκοντα περίπου οικογένειαι Ιουδαϊκαί απολαμβάνουσαι όλα τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα των Ελλήνων, και εκτελούσι μεθ' όλης της ελευθερίας τας θρησκευτικάς των τελετάς και επειδή εις την κατά Σάββατον γενομένην πριν αγοράν εν Χαλκίδι οι Ιουδαίοι δεν ηδύναντο να λάβωσι μέρος, απεφασίσθη πρό τινων ετών, χάριν των Ιουδαίων, να γίνηται η αγορά δευτέραν. Ενθυμούμεθα, ότι αξιωματικός τις, δικαίως οργισθείς κατά τινος Ιουδαίου, τον έπτυσεν· αλλά διά το πτύσιμον αυτόν ετιμωρήθη ο αξιωματικός παρά της προϊσταμένης αρχής του με οκταήμερον περιορισμόν.
ΜΕΡΙΜΝΑ, 27.5.1866 – Εν Βιτωλίοις την 12.5.1866... Δυστυχής τις νέος εξ Ηπείρου, Κοσμάς Θ. Ιωαννίδης τούνομα και ιατρός το επάγγελμα, ελθών ενταύθα πρό τινος καιρού προς εξάσκησιν της ιατρικής επιστήμης του, ην εσπούδασεν εν Αθήναις, μετά της ωραίας και νέας συζύγου του, ην ενυμφεύθη εν τη πατρίδι του, εσυκοφαντήθη ως παρθενοφθόρος, εξαετούς κορασίου Οθωμανού τινός! [...] Ο Πασάς (Χουσνής) ωθήθη εις την συκοφαντίαν ταύτην προς εκδίκησιν του εν Ιωαννίνοις πατρός του νέου, ένθα, ότε ήτο διοικητής προ ολίγων ετών, έτρεφε πάθος [...]
(Ερμούπολις)
ΩΡΑ, 15.12.1878 – Ο εν Παρισίοις διαμένων διακεκριμένος Ιατρός κ. Πανάς, όστις διετέλει υφηγητής εν τη Ιατρική Σχολή των Παρισίων, [...] διωρίσθη εσχάτως... καθηγητής της Οφθαλμολογίας εν τη σχολή ταύτη, [...] Είναι δε ο κύριος Πανάς ο πρώτος έλλην και εις των ολίγων αλλοδαπών, ότις, ανήλθε εις το ύπατον καθηγητικόν αξίωμα εν Παρισίοις.
ΩΡΑ, 16.12.1878 – Ο κ. Bayard Taylor πρεσβευτής των Η.Π.Α. εν Γερμανία και διακεκριμένος φιλόλογος, απεβίωσεν· εν ταις συγγραφαίς αυτού συγκαταλέγεται και αφήγησις της εν Ελλάδι περιοδείας αυτού, περί ης καθ' ον χρόνον εδημοσιεύθη εγένετο ικανός λόγος.
ΩΡΑ, 14.1.1879 – Κατά την εφημερίδα Semaphore της Μασσαλίας εν τινι γεύματι προσενεχθέντι υπό του ιατρού κ. Σταύρου Μεταξά, Κεφαλλήνος, εις τον αυτόθι παρεπιδημούντα κ. Ζαρίφην, και εν ω παρήσαν τινα των μάλλον διακεκριμένων μελών της εν τη πόλει εκείνη ελληνικής κοινότητος, οι παρόντες κατέβαλον ποσόν εξ 80.000 φράγκων, όπως δι' αυτών αποσταλώσι φοιτηταί του ημετέρου Πανεπιστημίου εις τας μεγάλας της Ευρώπης πρωτευούσας, προς τελειοποίησιν των σπουδών των.
ΩΡΑ, 17.1.1879 ... Επίσης ο πατριωτικώτατος κ. Χριστόδουλος Κωνσταντίνου, Ηπειρώτης, βιβλιοπώλης, δ' εν Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως εδωρίσατο τη αυτή βιβλιοθήκη (της Βουλής των Ελλήνων) συλλογήν βιβλίων, αγγλιστί και γαλλιστί γεγραμμένων, αναφερομένων δε εις στρατικά και εις περιηγήσεις κατά την Ανατολήν [...]
ΩΡΑ, 30.1.1879 – Χθες εγένετο η κηδεία του προχθές αποθανόντος Ιωάννου Γιαννοπούλου, ηπειρώτου παρακολουθούντος πολλού πλήθους. Εξεφώνησαν δε λόγους οι κ.κ. Φ. Παρασκευαΐδης, Γ. Βαλασσόπουλος, Γ. Γονίδης και Θωμάς Πασχίδης.
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, 1.2.1966 – Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύθηκε στα Γιάννενα ο λογοτέχνης και ιστοριοδίφης Δημήτριος Σαλαμάγκας.
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, 1.12.1966 – Ένας σεμνός και άψογος εκπαιδευτικός, αφοσιωμένος σε όλη τη ζωή του, στη διακονία της παιδείας, ο Νικόλαος Καραχρήστος, άφησε τα εγκόσμια. Γεννήθηκε στα 1884 στα Ιωάννινα και υπηρέτησε δε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως [...].Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *