ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Του Θανάση Μπούση
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ραγδαίες εξελίξεις στην Απασχόληση & την Επιχειρηματικότητα με κυρίαρχη τάση μία Απρόσωπη Παγκοσμιοποίηση από τη μια και απρόβλεπτες αλλαγές σε Εθνικά & Περιφερειακά επίπεδα από την άλλη.

Κυριότερες Αίτιες & Χαρακτηριστικά:

Α. «Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση»


Παρακμή και ραγδαία Μεταβολή του μοντέλου παραγωγής της Δεύτερης Βιομηχανικής Επανάστασης.


Η νέα Τεχνολογική Επανάσταση φέρνει κοσμογονικές αλλαγές.


Διάχυση- Κοινωνικοποίηση της γνώσης, Οριζόντια διανεμημένη Ενέργεια ( Πράσινη Ενέργεια) Κοινωνικοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω Διαδικτύου και Ψηφιακής Τεχνολογίας.


Όλα αυτά φαίνονται όμορφα και μας χαροποιούν , δεν αρκούν όμως σήμερα για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσουν τη Διεθνή Κρίση τη μεγάλη Ύφεση σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, την αλόγιστη συμπεριφορά μας προς το περιβάλλον.

Σισίτια ανέργων παντού


Νέες Τάσεις στην Απασχόληση


Στην κατεύθυνση αυτή, «προσαρμόζονται» οι Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές να εναρμονιστούν προς τις εξελίξεις.


Αφού λοιπόν η Ανάπτυξη είναι ζήτημα πολιτικό και η Εκπαίδευση-Κατάρτιση είναι παράμετροι της Ανάπτυξης , τότε και οι Εκπαιδευτικές Πολιτικές τείνουν να εναρμονίζονται με τη συνολικότερη Αναπτυξιακή Μεθοδολογία . .


Ανάλογα λοιπόν εμφανίζονται και οι προτεραιότητες για την Κατάρτιση και Επανακατάρτιση.


Βασικά Επιχειρήματα:


Η νέα Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και η όξυνση του Ανταγωνισμού επιτάσσει και επιβάλλει ριζικές αλλαγές στις μορφές Εργασίας.

Αδιάκοπη Εξειδίκευση , Εργασιακές Αλλαγές και πάνω απ όλα Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Β. Κοινωνικό-πολιτισμικές Αλλαγές:


Μετακινήσεις πληθυσμών, Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες .


Ένταση φαινομένων Κοινωνικού Αποκλεισμού , που αφορά πολλές πλέον κατηγορίες πληθυσμού (Ε.Κ.Ο)


«Θύματα» της ίδιας της κρίσης που οδηγεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην ανεργία.

Συνειδητοποίηση της Αναγκαιότητας Επανεκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού κατανοούν την αναγκαιότητα της Κατάρτισης , Επανακατάρτισης & Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, αφού τόσο το οικονομικό Μοντέλο Ανάπτυξης όσο και η ραγδαία Τεχνολογική Απαξίωση έχουν καταστήσει απαραίτητη πλέον τη συνεχή εκπαίδευση, σαν εφόδιο διατήρησης της Απασχόλησης για όσους εργάζονται ή εξεύρεσης για τους Ανέργους.

Υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ ……..!!!!ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


1. Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.


Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ;


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους.


Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο καταδεικνύουν ότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν οι Κοιν.Σ.Επ.
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :


Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ:

Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και που το 40% τουλάχιστον της ΚΟΙΝ.ΣΕΠ ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες

Για τη σύσταση απαιτούνται το λιγότερο 7 άτομα
2. Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Αποσκοπούν:

Ι.Στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις

ΙΙ. Στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως:


Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιβάλλον, Οικολογία, Εκπαίδευση, Παροχές κοινής φέλειας,


Αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, γεωργικά – κτηνοτροφικά προϊόντα ,


Διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.

Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 5 άτομα.

Τα χαρακτηριστικά τoυς


Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της


Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης


Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες,

Ιδιαιτερότητες:


Μέλος μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα.


Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου μόνο με την ιδιότητα του μέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. ( π.χ ΜΕΝΤΟΡΕΣ)


Δεν επιτρέπει να υπερβαίνουν το 65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης ανα 3τια ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από ΝΠΔΔ & ΟΤΑ αυτό δεν ισχύει για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.


Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν


Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.

Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως:


Ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού.


Έως 35% διανέμεται μόνο στα Μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ που είναι ταυτόχρονα και εργαζόμενοι, ως κίνητρο παραγωγικότητας.


Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της Κοιν.Σ.Επ.

Μέλη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων που είναι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ. και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.

Χρηματοδότηση


α) δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας


β) δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης


γ) δύνανται να εντάσσονται στο Ν. 4399/2016, Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων «Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας


δ) Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε (ΕΣΠΑ – LEADER κ.α) ,σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας κ.λ.π.


ε) Μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.


Στ) από δωρεές, χορηγίες κ.λ.π

ΣΤΑΔΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Οι τυπικές - υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης περιλαμβάνουν εκείνα τα βήματα που προβλέπονται για την ίδρυση ενός Αστικού Συνεταιρισμού, ενώ επιπλέον απαιτείται και η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας ( Όχι στο ΓΕΜΗ)

Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη καταστατικού και υπογραφές από όλα τα ιδρυτικά μέλη , καθώς και η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.


Μετά την εγγραφή στη Δ.Ο.Υ και την οριστική Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας ολοκληρώνεται η σύσταση της επιχείρησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ:

Η ΚΟΙΝ.ΣΕΠ παρότι είναι έχει την ιδιότητα εμπορικής επιχείρησης δεν υπόκειται σε υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε( ΕΦΚΑ).

Επίσης μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δε δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Όσα Μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ταυτόχρονα και εργαζόμενοι της, που είναι και η ουσία του όλου εγχειρήματος , ασφαλίζονται κανονικά στα αντίστοιχα Ταμεία π.χ ΙΚΑ , ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ), ανάλογα με το χρόνο εργασίας τους με Εργοδότη την ΚΟΙΝΣΕΠ , όπως δηλαδή συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΠΩΣ :
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ» .


Η Κοινωνική Οικονομία στοχεύει στην απασχόληση, στη δημιουργία κοινωνικού πλεονάσματος κι όχι στην άκρατη κερδοσκοπία .


Δημιουργεί προϋποθέσεις για την Αξιοποίηση και Ανάδειξη Γνώσεων ,Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων , Εμπειριών, των πολιτών και φυσικά δυναμώνει και αναδεικνύει την προσωπικότητα τους και ενισχύει τη λειτουργία τους ισότιμα στην κοινωνία.


Ο Εθελοντισμός μπορεί να βοηθήσει και είναι καθοριστική η Συμβολή του όταν είναι Άδολος και Ειλικρινής.

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης σήμερα ο Κοινωνικός Τομέας της Οικονομίας, ο τρίτος Πόλος όπως λέγεται, καταλαμβάνει όλο και περισσότερο τμήμα της αγοράς και στην Πατρίδα μας μετά τη δημοσίευση του Ν4019/11 άρχισαν να δημιουργούνται ΚΟΙΝΣΕΠ με αξιόλογες δραστηριότητες , οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται στην Αττική και στην Κρήτη με μία τάση εξάπλωσης σε όλη την χώρα.

Για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας θεσπίστηκε και οργανώνεται :

Η λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών για υποστήριξη λειτουργίας και Ανάπτυξης των ΚΟΙΝΣΕΠ, ειδικό πρόγραμμα βρίσκεται υπο έγκριση

Η Συμμετοχή σε Κοινές Δράσεις είναι Θέμα Βούλησης .

Βέβαια για να συγκροτηθούν Ομάδες Ατόμων που θα συμμετέχουν σε ΚΟΙΝΣΕΠ, απαιτείται μια ιδιαίτερη Διαδικασία με συστηματικές Ενέργειες Εσωτερικής Προετοιμασίας , Επαγγελματική Συμβουλευτική και πραγματικό Εθελοντισμό.

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Χιλιάδες χρόνια πριν έλεγε ο Αριστοτέλης:

«Αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία ήταν να κάνω με τη θέληση μου αυτά που οι άλλοι τα κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους»

ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ:

«ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΘΟΥΝ,ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ».

Με το σκεπτικό αυτό θεωρώ πως έχουμε υποχρέωση όσοι μπορούμε, να στηρίξουμε στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία ομάδες πολιτών για να αναλάβουν πρωτοβουλίες συμμετοχής σε διαδικασίες διερεύνησης της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .

Είναι μια θετική πρόκληση η σύμπραξη προσώπων με κοινές αγωνίες οράματα και θέληση για φυγή προς τα εμπρός .

Ευτυχώς η φύση έχει προικίσει την περιοχή μας με σπάνια κλιματικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά , πόροι που προσκαλούν για να ενεργοποιηθούμε.

Ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον , πολιτισμικά μνημεία, τουρισμός , μοναδικά διατροφικά προϊόντα , εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες θα μπορούν να είναι τα πεδία δράσης των πρώτων ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ στην περιοχή.

CARPE DIEM= ΑΔΡΑΞΕ ΤΗ ΜΕΡΑ  
Θανάσης Μπούσης – Οικονομολόγος – Σύμβουλος Ανάπτυξης
Email: thanabous@gmail.com


 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Του Θανάση Μπούση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Του Θανάση Μπούση Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2017 Rating: 5
Από το Blogger.