thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


3 Απριλίου 2017

Ειδήσεις από το Παρελθόν

Ηγουμενίτσα - Πλατάνια 1937
Οι δημοσιευμένες «ειδήσεις» του παρελθόντος, πλην της πρώτης, έχουν αλιευθή από την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Ιωαννίνων, την οποίαν εξέδιδε ο δημοσιογράφος και λογοτέχνης Χ. Χρηστοβασίλης, αναφέρονται δε στην δεκαετία του 1920.

Έτσι πληροφορούμεθα τον θάνατον του Τουρκογιαννιώτη «Χαϊδή Εφένδη, νέος 24 ετών, σπανίας μορφώσεως». Την σύλληψη του Ελληνοεβραίου ποιητή Γιωσέφ Ελιγιά (†1931), ως κομμουνιστού, Το 1926, όμως, ο ίδιος έγραφε τακτικά θέματα εβραϊκής φιλολογίας στην φιλομεταξική εφημερίδα «Η ΠΡΟΟΔΟΣ». Έτσι, στο φύλλο αυτής της 23-5-1926, έγραφε για το μεσαιωνικό εβραίο ποιητή Ιούδα Αλεβή, ο οποίος διέμενε στην Ισπανία. Μεταφέρω έναν στίχο του, σε μετάφραση του Γιωσέφ Ελιγιά: «Η καρδιά μου τρέχει προς την Ανατολή. Κι εγώ βρίσκομαι στα άχαρα βάθη της Δύσης». Ο έτερος αναφερόμενος συλληφθείς, ως κομμουνιστής, ο Ανδρ. Βενέτης πρέπει να κατήγετο από την Βούρμπιανη.

Ο Βαβουριώτης Νικόλαος Σελίμης «ανακάμψας εξ Αμερικής» κατά την διάρκεια της κατοχής εληστεύθη και εφονεύθη υπό των Τσάμηδων. Ήτο πενθερός του αειμνήστου, εκ Βαβούριν Προκόπη Μάκου, δικαστού και Αρεοπαγίτου, διατελέσαντος και προέδρου Εφετών Ιωαννίνων.

Βρίσκουμε ακόμα Ηπειρώτες στον Άγιο Φραγκίσκο της Αμερικής. Ο εκ Λειά Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος (Μπέσιας), ο οποίος μετά εγγονού του, επισκέπτεται τα Γιάννενα, ήταν ηγετική φυσιογνωμία στον αγώνα των 16 χωριών της Μουργκάνας κατά των Τσάμηδων. Ο εγγονός προφανώς ήταν ο αείμνηστος δάσκαλος Δημοσθένης Μπέσιας (†1973).

Έχουμε επίσης ανταπόκριση από τον Τσαμαντά του διακεκριμένου λογίου Νικολάου Νίτσου (†1940), αποφοίτου της μεγάλης του Γένους Σχολής, ως και άλλων «ανταποκριτών» από τα χωριά της Μουργκάνας. Επίσης μια επιστολή του προέδρου της Κοινότητος Λειά, Προκόπη Μποκα προς τον διευθυντή της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Χρ. Χρηστοβασίλη.

Ακόμα «ειδήσεις» για την Ισραηλιτική κοινότητα των Ιωαννίνων και 11 Ηπειρώτες γράφουν στον Χρ. Χρηστοβασίλη, από το Μοντεβιδεο της Ν. Αμερικής.

Τέλος, η τελευταία «είδηση» αναφέρεται στον Γεώργιο Ανδρέα Βενέτη, εγκατεστημένο στην Μασσαχουσέτη των ΗΠΑ ο οποίος κατήγετο από το χωριό Λειά της Μουργκάνας.

Οι ειδήσεις

ΑΓΩΝ, 9-3-1901. Απεβίωσεν εν Βώλω, άριστος της επιστήμης θεράπων, ο εκ Ζαγορίου της Ηπείρου καθηγητής του Γυμνασίου Βώλου Ι. Χριστοδούλου. Τριακονταετής την ηλικίαν, προ πέντε μηνών μόλις νυμφευθείς, […]

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 10-2-1924. Απεβίωσε την παρελθούσαν εβδομάδα ενταύθα ευγενεστάτη ύπαρξις, ο Χαϊδή Εφένδης, υιός του Ιχσάν Εφένδη, νέος 24 ετών, σπανίας μορφώσεως και κάτοχος πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών και της Μουσικής, […]

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 22-12-1924. Συνελήφθησαν ως κομμουνισταί οι κ.κ. Ανδρ. Βενέτης, Ιωσήφ Ηλίας (Ισραηλίτης) και 7-8 άλλοι, πολύ ολιγώτερον ένοχοι του κ. Αλ. Παπαναστασίου τέως πρωθυπουργού, ως κομμουνιστού, όστις ούτε συνελήφθη, ούτε θα συλληφθή.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 27-7-1925. Παρεπιδημεί ενταύθα ο εκ Μπαμπουρίου κ. Ν. Σελίμης άρτι ανακάμψας εξ Αμερικής.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 7-8-1925. Αφίκετο εκ Λειά των Φιλιατών ο Παν. Αρχιμανδρίτης Κος Δωρόθεος μετά του εγγόνου του και επανέκαμψε εις τα ίδια.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 17-8-1925. Οι εν Αγίω Φραγκίσκω της Καλιφορνίας κ.κ. Κων/νος Δ. Μπόζιος ως πρόεδρος και ο Παναγιώτης Δ. Δράκος ως Γεν. Γραμματεύς του αυτόθι Ηπειρωτικού Συνδέσμου «Γεώργιος Σταύρου» απέστειλεν εις το ενταύθα ορφανοτροφείον Γ. Σταύρου… τσεκ εκ δολ. 231,25 […]

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 24-8-1925. Ιωάννινα 18-8-1925. Νομίζομεν πως επιβάλλεται να εξαρθή η αξιέπαινος πράξις του εν Αμερική διαμένοντος Τσαμαντιώτου κ. Νικ. Παπαδοπούλου ή Ρίζου δωρήσαντος υπέρ της ανεγέρσεως της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής του χωριού μας Πόβλα δρ. 2.000 […] Προσέτι δε δεν παραλείπομεν να εκφράσωμεν τας πολλάς ευχαριστίας μας διά την δραστηριότητα του αόκνου προέδρου Κωνστ. Τζίκου και Συμβούλων Νικ. Κουτούκη, Σπύρου Παπανίκα, Σωτηρ. Τζίγκου και Φωτίου Ζήκου διά την φροντίδα της ανεγέρσεως της ως άνω εκκλησίας μας […]

Φώτιος Αναστασόπουλος

Γεώργιος Ευαγγέλου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 11-10-1926. Φίλε Κύριε Χριστοβασίλη ..Τοιούτον ον το φρόνημα του Ηπειρωτικού Λαού δεν θα προβλέψη και τας προς το έθνος ημών υμετέρας εκδουλεύσεις αίτινες άρχονται από του έτους 1878 και εντεύθεν. Πάντα ταύτα και υπό της τότε Τουρκικής Κυβερνήσεως καταδιώξεις ημών ηχή βροντερώς εις τα ώτα ημών πάντων… ημών των κατοίκων των 25 χωρίων, ων η ελευθέρωσις είναι έργον της αδαμάστου ημών ενεργείας και δραστηριότητος. Διά ταύτα άπαντες οι κάτοικοι των ευεργετηθέντων χωρίων ομοθυμαδόν… να εκφράσωμεν την προς υμάς ευγνωμοσύνην ή διά της ανεξαρτήτου και ελευθέρας ψήφου ημών κατά τας προσεχείς εκλογάς.

Εν Λειά τη 5-10-1925

Οι κάτοικοι Λειά

Διά τους κατοίκους

Ο Πρόεδρος

Π. Μπόκας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, διευθυντής Χ. ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ 10-1-1927. Συνεστήθη εν Αθήναις Ελληνοαλβανικός Σύνδεσμος εξ Ελλήνων και Αλβανών ούτινος το Δ.Σ. απετελέσθη εκ των κ.κ. Φιλ. Δραγούμη, Α. Κοντούλη στρατηγού, Ν. Βότση ναυάρχου, Κ. Αμάντου και Η. Αναστασιάδου καθηγητών πανεπιστημίου, Σπ. Λοβέρδου, Α.Α. Πάλλη, Π. Καραπάνου, Β. Βοΐλα, Στ. Πεσματζόγλου, Α. Ζαφειρέλη, Α. Σουλιώτη, Ν. Καρβούνη Αλή μπέη Ντίνου, […]

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 12-12-1927. Η άτροπος μετά της συνήθους αυτής σκληρότητος απέκοψε προ ολίγων ημερών το νήμα της ζωής εν νεανική ηλικία του συνδημότου μας Δημητρίου Σ. Γκογκορόση, άρτι εκ των τάξεων του στρατού απολυθέντος, γαμβρού επί θυγατρί του εκ των προκρίτων της κοινότητός μας κ. Ευαγ. Σκόπα, ευδοκίμως εν Φιλιάταις εμπορευομένου. […]

Εν Τσαμαντά τη 30-11-1927

Νικόλαος Νίτσος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 31-1-1927. Την… εκηδεύθη εν μεγίστη συρροή κόσμου ο λαμπρός συμπολίτης μας Ισαάκ Μπατής πατήρ του μεγαλεμπόρου κ. Νισήμ Μπατής. […] Επίσης απέθανε και εκηδεύθη… η σεβαστή μήτηρ του προέδρου της Ισραηλιτικής κοινότητος κ. Κοφίνας. […]

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 7-2-1927. Την 23 Ιανουαρίου ετελέσθησαν εν Τσαμαντά οι γάμοι της Δημητρούλας Γ. Σούτη, προσφιλούς ανεψιάς του Νικολάου Νίτσου, μετά του… καλουμένου Γεωργίου Ν. Σταυρούλη. […]

-Η κυρία Νίνα Ματαθία του γένους Ι. Γ. Λεβή και ο εν Ιταλία εγκατεστημένος κ. Α. Χαΐμ Λεβής ηραβωνίσθησαν.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 17-2-1927. Μας γράφουσιν εκ Τακόμα της Αμερικής ότι απέθανε ο εκ Σταριτσιάνης της Κονίτσης Κωνσταντίνος Γεωργίου. […]

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 20-2-1927. Προ ημερών ετελέσθησαν εν Τσαμαντά οι γάμοι του άρτι αφιχθέντος εξ Αμερικής λαμπρού νέου Κωνσταντίνου Νούση μετά της Δεσποινίδος Σταυρούλας Βασιλάκου […]

Μιχαήλ Λαγός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 18-8-1927. Μοντεβήδιον της Νοτίας Αμερικής 16-8-1927. Κύριε Χρηστοβασίλη […] Χριστόδουλος Σκούρτης, Δημ. Παπιγκιώτης, Γεώργ. Λαγός, Ευαγ. Μούτσιος, Χαραλ. Αμπλιανίτης, Στέργιος Γκατσουνίδης, Ματθαίος Πιουτούλης, Αθ. Μπόζιος, Κώστας Κωνσταντίνου, Βασιλ. Καθαριώτης, Χαραλ. Ευσταθίου, άπαντες Ηπειρώτες.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 24-10-1927. Αλληλογραφία. Κον Γεώργιον Βενέτην εις Ντετροά Μασ. των ΗΠΑ. Όλα σωστά και δικαιολογημένα διά της από 10-9-1927 επιστολής σας. Αλλά δεν πρέπει να συγκρίνετε την κατάστασιν των εν Αμερική πόλεων με την Αθήνα. […]

Αντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος 
Για την εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ Θεσπρωτίας 


 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *