• Επικαιρότητα

  Διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ της Δ.Κ Φιλιατών  Ο Πρόεδρος του ΝΠ Δήμου Φιλιατών με την επωνυμία Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ προκηρύσσει κλειστή μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ, με εμβαδόν 100 έως 150 τμ, Ισόγειο, εντός της Δ.Κ Φιλιατών.

  Η εκμίσθωση θα γίνει για χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών συν τρία (3) έτη παράτασης

  Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ εντός του Δημοτικού Καταστήματος ενώπιον της αρμόδιας από το νόμο επιτροπής.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.

  Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1.Αίτηση συμμετοχής

  2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

  3. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  α)Τεχνική έκθεση β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1399/86 (ΦΕΚ 757) στην οποία να δηλώνεται ότι ο προσφερόμενος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης ΚΑΠΗ γ)Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου δ)Τίτλο ιδιοκτησίας ε) Κάτοψη του ακινήτου τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου στ)Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την πυροσβεστική Υπηρεσία ζ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του ΚΑΠΗ η)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά θ)Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ακινήτου

  Σε περίπτωση μη έκδοσης κάποιου πιστοποιητικού από τις αρμόδιες αρχές αυτό αναπληρώνεται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου και σε περίπτωση ΝΠ του νομίμου εκπροσώπου του.

  Το ποσό επί του οποίου μπορούν να μειοδοτούν οι ενδιαφερόμενοι καθορίζεται σε τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο.(3,20€/Μ2)

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλου ακινήτου για τον παραπάνω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από το γραφείο του ΝΠ(Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.) που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος .Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 8

  Τηλ.2664360122


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad