• Επικαιρότητα

  Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Ηγουμενίτσας


  Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας γνωστοποιεί ότι πρόκειται να πληρώσει μία (1) θέση Ειδικού/ής Συμβούλου ή Ειδικού/ης Συνεργάτη, του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και όπως ισχύει, με καθήκοντα την παροχή συμβουλών επί θεμάτων παιδείας, οργάνωσης δράσεων και δημοσίων σχέσεων, απευθείας στον κ. Δήμαρχο.

  Η πλήρωση της θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του Δημάρχου, κατάλληλο.

  Ο/Η Ειδικός/ή σύμβουλος θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

  Να γνωρίζει Άριστα μια ξένη γλώσσα Γαλλική ή Αγγλική.

  Ο/Η Ειδικός/ή Σύμβουλος που θα καταλάβει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντά του/της και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του/της ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/07.  Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως, να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

  2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής

  3. Βιογραφικό και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει την εμπειρία και τις γνώσεις του/της.

  Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στο γραφείο του Δημάρχου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας) μέχρι και την 7 Μαρτίου 2018. Η προκήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας, θα δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία (1) εφημερίδα του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad