• Επικαιρότητα

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου στο ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας  Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:

  1. Την με αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας –Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) «Τροποποίηση της αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

  2. Την με αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ., Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 1003/30-05-2008/τ. Β΄) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 111526/Δ4/10-09-2010 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ., Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΠ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ.1541/15-09-2010/τ. Β΄) «Τροποποίηση της αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α. Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

  3. Την με αριθ. 20/10-07-2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

  4. Την με αριθ. 20/10-07-2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ηγουμενίτσας.

  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης (εκμίσθωση) του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ηγουμενίτσας.

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 16/07/2018 μέχρι και 14/08/2018 (και ώρα 13:30΄ ) στο ισόγειο του Δημαρχείου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3 – Ηγουμενίτσα) στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής.

  Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στις 16/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad