https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

1937 - Επιθεώρηση σε νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο ΠαραμυθιάςΗμέρα Επιθεωρήσεως 21 Ιαν. 1937.

Το 1ον Νηπιαγωγείον εξακολουθεί περιπλανώμενον από διαμερίσματος εις διαμέρισμα του διδακτηρίου αυτού, ένθα στεγάζεται το Δημ. Σχολείον. Κατά το τρέχον έτος όμως υπάρχει η βεβαιότης ότι θέλουσι λείψει αι περιπέτειαι αυτού δια τ ης αποπερατώσεως του νέου διδακτηρίου του Δημ. Σχολείου.

Η επίπλωσις αυτού ανεκαινίσθη κατασκευασθέντων 40 ελαφρών νηπιακών μονοέδρων καθισμάτων μετ΄ αναλόγου αριθμού τραπεζίων. Εις τα μέσα δια τας ασκήσεις ουδέν νέον προσετέθη. Εκ των χειροτεχνικών εργασιών διδάσκεται η χαρτοκολλητική, το κέντημα και η χαρτοτεχνία.

Η πηλοπλαστική δεν εισήχθη λόγω της στενότητος του χώρου. Τα υπηρεσιακά βιβλία του Νηπιαγωγείου τηρούνται κανονικώς .

Είναι Ελληνόπουλα, καθαρά και υγιά. Είναι ζωηρότατα και εκφράζονται ελευθέρως μετά χαρακτηριστικής παιδικής πρωτοτυπίας. Συμμετέχουν προθύμως εις τα ασκήσεις και δεικνύουν εμπιστοσύνην εις την Νηπιαγωγόν των.

Νηπιαγωγός. Αικατερίνη Γευματίσδου , εξ Ιωαννίνων, ετών 37 , άγαμος, υγιής. Πτυχιούχος με 10ετή υπηρεσίαν και βαθμόν Ακολούθου.

Ημέρα Επιθεωρήσεως 21 Ιανουαρίου 1937

Το Σχολείον εξακολουθεί στεγαζόμενον μετά του Νηπιαγωγείου εις το ανεπαρκέστατον διδακτήριον του τελευταίου τούτου , υφ΄ας και κατά το παρελθόν έτος συνθήκας. Κατ΄ αυτάς αποπερατούται το ανεγειρόμενιν ενταύθα μεγαλοπρεπές διδακτήριον εξαταξίου τύπου , αλλά μόνο από του προσεχούς έτους θα καταστή δυνατόν να εγκατασταθή εν αυτώ το Σχολείον.

Ως ήτο επόμενον εν αναμονή της εγκαταστάσεως του Σχολείου εις το νέον διδακτήριον δεν εγένετο προμήθεια επίπλων , εφ΄ όσον ουδέ τα υπάρχοντα τοιαύτα δεν δύναται να περιλάβη το κτίριον ένθα στεγάζεται το Σχολείον.

Τουτ΄ αυτό ισχύσει και δια τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας εις α προσετέθησαν μία υδρόγειος σφαίρα , 4 γεωγραφικοί χάρτες , μία ανάγλυφος εικών γυψίνη παριστώσα την ύψωσιν της Σημαίας της Ελληνικής Επαναστάσεως και εικόνες της ΑΜ Μεγαλειότητος του Βασιλέως και του Πρωθυπουργού. Παρηγγέλθησαν εισέτι εικόνες για την διδασκαλίαν της Φυτολογίας και Ζωολογίας.

Η Σχολική Βιβλιοθήκη επλουτίσθη κατά το τρέχον έτος δια 32 νέων Παιδαγωγικών και 21 παιδικών βιβλίων, η των δοκιμωτέρων τούτων , άτινα χρησιμοποιήθησαν υπό διδ/λων και μαθητών. Πλην τούτων το Σχολείον λαμβάνει και τα περιοδικά Εκπαιδευτικόν Δελτίον , Εθνική Νεολαία , Αεροχημική Άμυνα, Παιδικός Κόσμος , Εκκλησιαστικόν Βήμα, Σχολική Υγιεινή, Εκπαιδευτικά Νέα, Αγροτικός Κόσμος και Εκπαιδευτικά Χρονικά. Σχολικός κήπος δεν εκαλλιεργήθη ουδέ κατά το τρέχον έτος. Το Σχολείον τηρείται καθαρόν, τα δε εν αυτών όργανα, έπιπλα και σκεύη είναι καταλλήλως ταξινομημένα. Κανονικώς ωσαύτως τηρείται το αρχείον και τα υπηρεσιακά βιβλία

Είναι Ελληνόπαιδες . Η φοίτησις των μαθητών είναι κανονική . Εξαίρεσιν αποτελούν μερικοί μαθηταί πένητες οι οποίοι επιδίδονται εις διαφόρους εργασίας δια να εξοικονομήσωσιν τα προς το ζην. Λόγω του υπερβολικού αριθμού αυτών εις τα διάφορα διδασκόμενα μαθήματα αι τάξεις αποβαίνουσι δυσήνιοι και δυσδιοίκητοι, απαιτείται δε σύντονος προσπάθεια των διδασκάλων δια να εξασφαλισθή η συμμετοχή πάντων εις τα μαθήματα.

Κατά την διεξαγωγήν των μαθημάτων τηρούσι οπωσδήποτε τάξιν , αναλόγως πάντοτε και προς την προσωπικότητα του διδασκάλου, υπό του οποίου διδάσκονται , η συμμετοχή των όμως εις αυτά εξακολουθεί να είναι παθητική. Κατά το ήθος και την συμπεριφορά φαίνονται μάλλον ευγενείς και φιλότιμοι , δεν λείπουν όμως και οι βάναυσοι και οι υβρισταί.

Εκδηλώσεις αυτοδιοικήσεως δεν παρουσιάζουν, περιοριζόμενοι εις την εκτέλεσιν ορισμένων εργασιών αναφερομένων εις την εν τω Σχολείω τάξιν και καθαριότητα και υποδεικνυομένων υπό των διδασκάλων των

Διδασκαλοι
α] Μιχαήλ Βούρδας εκ Κάτω Πεδινών Ζαγορίου, ετών 36 , έγγαμος μετά τέκνων, υγιής, πτυχιούχος Τριταξίου Διδασκαλίου Ιωαννίνων με βαθμό Γραμματέως Α΄ Τάξεως. Διευθυντής του Σχολείου.
β] Φιλομήλα Παπαδοπούλου. Η διδασκάλισσα αύτη μέχρι των διακοπών των εορτών εδίδασκε το συνδιδασκόμενον τμήμα Γ΄ και Δ΄ τάξεως , όπερ εδέησε να χωρισθή λόγω του υπερβολικού αριθμού των μαθητών μετά την μετάθεσιν και ετέρας διδασκαλίσσης εις το Σχολείον τούτο. [ Δεν αναφέρονται τα βιογραφικά της στοιχεία]
γ] Αγγελική Ανδρικοπούλου δ/σσα Γ΄ τάξεως. Κατάγεται εκ Πατρών , ετών 21 , άγαμος υγιής . Προσόντα κέκτηται πτυχίον Αρσακείου Πατρών, έχει 1 έτους υπηρεσίαν και βαθμόν Ακολούθου. Η διδασκάλισσα αύτη υπηρέτει εις το Δημοτικόν Σχολείον Ζωτικού, εξ ού μετετέθη εσχάτως ενταύθα.
δ ] Κων/τίνος Κατσούλης δ/λος Α΄ και Β΄ τάξεως . Κατάγεται εκ Παραμυθίας, ετών 30 , έγγαμος , υγιής. Προσόντα κέκτηται πτυχίον Τριταξίου Διδασκαλείου , έχει 10ετή υπηρεσίαν και βαθμόν Γραμματέως Β΄.
ε] Νικόλαος Βενέτης εκ Παραμυθίας ετών 39 , έγγαμος , υγιής . Κέκτηται πτυχίον Μονοταξίου Τμήματος 5/ξίου Διδασκαλείου , με 25 έτη υπηρεσίαν και βαθμόν Γραμματέως Α΄. Ο διδάσκαλος ούτος τυγχάνει βοηθός του Γραφείου Επιθεωρήσεως. Χρήστος Στεφ. Ευαγγέλου

Χρήστος Ευαγγέλου – Εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ
1937 - Επιθεώρηση σε νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς 1937 - Επιθεώρηση σε νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 07, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.