https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

72.000€ από τον ΟΛΗΓ για συντήρηση χώρων πρασίνου

72.000€ από τον ΟΛΗΓ για συντήρηση χώρων πρασίνουΟ Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει με ανοιχτή διαδικασία την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο: «Συντήρηση χώρων πρασίνου δικαιοδοσίας της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.» και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. Προϋπολογισμός: 57.920,83€ (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι 71.821,83€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 00.62.07 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για τα έτη 2021-2022. 
Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι ένα έτος (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω προμήθεια υπηρεσιών είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 
Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. 
Η περίληψης της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν,στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής,προσφορές είτε με courier ή ταχυδρομείο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (ήτοι 24-3-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄π.μ.). 
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο, μέχρι την 18-3-2021 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και πληρούν σε κάθε περίπτωση τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ποσού χιλίων εκατό πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.158,42€). 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.
72.000€ από τον ΟΛΗΓ για συντήρηση χώρων πρασίνου 72.000€ από τον ΟΛΗΓ για συντήρηση χώρων πρασίνου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 17, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.