Ερώτηση Γιόγιακα για την απορρόφηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ερώτηση Γιόγιακα για την απορρόφηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Το 2008 στο πλαίσιο του νόμου 3637 (ΦΕΚ159/A), και της προσπάθειας απορρόφησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έμπειρων εκπαιδευτικών προβλεπόταν μεταξύ άλλων (άρθρο 5, παράγραφος 1), ότι:

«Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008−2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012−2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2008, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Στη συνέχεια σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9, του νόμου 3848/2010, (ΦΕΚ 71,Α΄), έγινε γνωστό ότι: «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

Τέλος, με την αρ. 80110/Δ1/22-05-2014 Υ.Α. ΦΕΚ 1435Β΄, (ΑΔΑ:65ΠΖ9-ΚΦΘ), παρατάθηκε ως και το σχολικό έτος 2014 – 2015 η μεταβατική περίοδος του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο υπουργός:

- Πόσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που είχαν ενταχθεί στις προβλέψεις του νόμου 3637/2008, (άρθρο 5, παρ. 1) έχουν προσληφθεί μέχρι σήμερα;

- Πόσοι εκπαιδευτικοί που είχαν ενταχθεί στις προβλέψεις των νόμων 3637/2008 (άρθρο 5 παρ. 1) και 3848/2010 (άρθρο 9) παραμένουν εκτός της επετηρίδας και δεν έχει εφαρμοστεί στην περίπτωσή τους η νομοθεσία;

- Πότε θα ολοκληρωθεί η ένταξή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 80110/Δ1/22-05-2014, όπως αναφέρεται παραπάνω η μεταβατική περίοδος παρατάθηκε ως και το σχολικό έτος 2014 – 2015, που σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται;
Ο ερωτών βουλευτής
Βασίλειος Γιόγιακας
Ερώτηση Γιόγιακα για την απορρόφηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ερώτηση Γιόγιακα για την απορρόφηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 22, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες