Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός 140.885,66€ για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΠΑΚΠΠΟ

Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός 140.885,66€ για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΠΑΚΠΠΟ


O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 140.885,66€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13% & 23%) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες «ΟΜΑΔΕΣ» και για ένα ή περισσότερους φορείς, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ΟΜΑΔΑΣ» όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του κάθε φορέα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 και συγκεκριμένα για τον Δήμο Ηγουμενίτσας τον ΚΑ 20.6063.001 ‘'Λοιπές παροχές σε είδος'' με το ποσό των 21.794,13 ευρώ και για το Νομικό Πρόσωπο Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. τον Κ.Α 6481.00 "Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς- ΚΑΠΗ- ΚΗΦΗ” με το ποσό των 100.227,25 ευρώ, τον Κ.Α. 6162.00 «Προμήθεια τροφίμων για Στέγαση κι επανένταξη» με το ποσό των 8.138,32 ευρώ και τον Κ.Α 6063.01 "Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του βοηθητικού προσωπικού” με το ποσό των 10.725,96 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 18-12-2015. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15-01-2016 και ώρα 15:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την προμήθεια σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 ν. 4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της κάθε ομάδας του Φορέα ειδών στην οποία θα συμμετάσχει ο διαγωνιζόμενος, και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα, τηλ.:2665361213, fax: 2665029119, e-mail: igoumen2@otenet.gr.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η προμήθεια (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α'/04-09-2009).
Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός 140.885,66€ για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΠΑΚΠΠΟ Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός 140.885,66€ για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΠΑΚΠΠΟ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 16, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες