thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


2 Αυγούστου 2016

Πρόσω ολοταχώς για το εμπορευματικό κέντρο Θεσπρωτίας

https://4.bp.blogspot.com/-hfcyvaQ4Y58/Vs3fYnbt94I/AAAAAAABRAE/KT1UZ3A81-Y/s1600/%25CE%2597%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AF%25CF%2584%25CF%2583%25CE%25B1%2B%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9.jpg

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για τη Δημοπράτηση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ για την κατάρτιση Φάκελου για την Έκδοση της ΚΥΑ του Άρθ. 47 παρ. 1 του Ν.3982/2011 για την Αδειοδότηση της Ανάπτυξης του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας»

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 200.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι 248.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τόπος παράδοσης Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε

Χρόνος Υλοποίησης: Η διάρκεια της σύμβασης που αφορά την υλοποίηση του έργου, ορίζεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αναθέτουσα Αρχή για τα ανωτέρω είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε

Για την έγκαιρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (ήτοι 02-09-2016 και ώρα 15:00) στην Ελληνική γλώσσα , σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α 29-5-2013) στο άρθρο 11 της Υ.Α . Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) <<Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2017.

Ως χρόνος αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6-9-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με το Ν.4281/2014.

Ο τρόπος υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων, περιγράφεται στην υπ.αρ,4817/2016 διακήρυξη η οποία έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με αριθμό συστήματος 26989

> Οι προσφορές ισχύουν για 180 ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

Γλώσσα προσφορών η Ελληνική

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό : Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος, με την υποβολή προσφοράς να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι τέσσερις χιλιάδες ευρώ(4.000€). Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών, κάθε εταιρεία με την επωνυμία της καταθέτει ξεχωριστά εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους ίσου με το ποσοστό που αναλογεί στη συμμετοχή τους στην ένωση εταιρειών ή στην περίπτωση έκδοσης μιας ενιαίας – συνολικής εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες – μέλη με την επωνυμία κάθε μίας καθώς και το ποσό που της αναλογεί. Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς, είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014.
 
Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ, ή του Π.Ο.Ε.,είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ..

Τα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement .gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ . Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι και 7 ημέρες πριν την εκπνοή της υποβολής προσφορών, ήτοι την 26-8-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών-Διοικητικού και Προμηθειών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε (Β΄Επιβατικός Σταθμός-Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 – 15:00) , στο τηλέφωνο: 26650 99307.


Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.
Ανδρέας Νταής

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *