thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


21 Νοεμβρίου 2016

Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για την μελέτη ανακαίνισης του κτιρίου του πολιτιστικού κέντρου (ΕΙΝ)
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016), για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη ανακαίνισης κτιρίου ΕΙΝ για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Δήμου Ηγουμενίτσας’’, προϋπολογισμού 74.327,50 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ηγουμενίτσας
Οδός: Σουλίου 3
Ταχ.Κωδ.: ΤΚ 46100
Τηλ.: 2665361103
Telefax: 2665361123
E-mail: maria.naka@1345.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr
Κωδικός NUTS: GR 212 THESPROTIA

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.igoumenitsa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μελετών του Δήμου Ηγουμενίτσας (3ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου), οδός Σουλίου 3, Πληροφορίες κα Μαρία Νάκα, τηλ.: 2665361103 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Ειδικά το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται υποχρεωτικά από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι τις 25/11/2016 ημέρα Παρασκευή και για την έγκυρη συμμετοχή κάθε οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σφραγισμένο από την Υπηρεσία.

3. Κωδικοί CPV:

71328000-3 (Υπηρεσίες επαλήθευσης του σχεδιασμού φερουσών δομών)

71321000-4 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων)

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η μελέτη αφορά σε σύνθετη μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, περιπτώσεις 14) και 15) του Ν. 4412/2016 και συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

α) Κατηγορία (8)-Στατικές μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων με προεκτιμώμενη αμοιβή 24.054,85 € χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24% και

β) Κατηγορία (9)-Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες με προεκτιμώμενη αμοιβή 28.068,22 € χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%.

5. Χρόνος παράδοσης της μελέτης:

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 3 (τρεις) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.

7. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της εγκεκριμένης προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, την 29/11/2016, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ., ενώ οι υποβαλλόμενες προσφορές θα είναι σφραγισμένες. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές θα ισχύουν για 10 (δέκα) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:

Ελληνική

10. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (άρθρο 72, παρ.1.α του Ν. 4412/2016).

11. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7413.132 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Ηγουμενίτσας (σχετική η με αριθ. 560/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης).

12. Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

13. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης:

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», η οποία θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20.1 της Προκήρυξης.

14. Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.igoumenitsa.gr.Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *