thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


21 Νοεμβρίου 2016

Ειδήσεις από το παρελθόνΗ πρώτη «είδηση» του 1834 αναφέρεται στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο και στην μάστιγα της ληστείας.
Οι άλλες «ειδήσεις» της «Αθηνάς» σε ηπειρώτες της διασποράς, στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, στην οποία εγγράφονται ως μέλη αυτής, πλήθος ηπειρωτών.
Ένας νεαρός φοιτητής της Ιατρικής, το 1841, αριστεύει και είναι ο Αναστάσιος Γούδας, γνωστός και ως συγγραφέας και ιστορικός.
Το 1841 ο δαιμόνιος ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρου ιδρύει την Εθνική Τράπεζα και απαντά, πλήρως τεκμηριωμένα, σε εικασίες διαφόρων «καλοθελητών», που βλέπουν ανύπαρκτα «σκάνδαλα».
Ακολουθούν δύο «ειδήσεις» κατά τις οποίες ηπειρώτες πολιτογραφούνται ως Ιόνιοι πολίτες.
Η τελευταία «είδηση» του 1870 αναφέρεται σ' έναν άξιο Ιεράρχη των Ιωαννίνων.
Αλλά ας παραθέσουμε τις σχετικές «ειδήσεις» του παρελθόντος.
Οι ειδήσεις
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΚΟΡΦΟΥΣ, 18.8.1834
Από γράμματα των Ιωαννίνων μανθάνομεν, ότι ο γνωστός ληστάρχης Ταφίλ Βούζης αφού επεριφέρθη εις διάφορα μέρη της Ηπείρου έχων μεθ' εαυτού ως χιλίους συγκακούργους, στρατολογηθέντες από τα χωρία των Λιάπιδων, εμελέτα να διευθυνθή εις τα μέρη της Θεσσαλίας. Ο πασάς των Ιωαννίνων, πληροφορηθείς περί αυτού του ληστρικού κινήματος έστειλε παραχρήμα ικανήν στρατιωτικήν δύναμιν, ήτις απαντήσασα αυτό το σώμα πέριξ του Τεπελενίου το προσέλαβε και το διεσκόρπησεν. Ο αρχηγός του μόλις διεσώθη με μόνους τρεις ανθρώπους, και είναι αμφίβολον ότι θα συλληφθή και θα λάβει τα επίχειρα των τοσούτων κακουργιών του.
Αθηνά, 7.6.1841... Ο προ πολλών ενιαυτών εις Ιάσιον της Μολδαυΐας διατρίβων εκ Ζαγορίου της Ηπείρου μεγαλέμπορος κ. Δ. Καραστάθης, εμπνεόμενος από τα θερμότατα εκείνα της φιλογενείας αισθήματα... γνωστός και διά πολλάς άλλας αγαθοεργίας εις το πανελλήνιον, όχι μόνον συνεισέφερεν ο ίδιος ικανήν χρηματικήν ποσότητα εις το ταμείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, αλλ' ενώσας τας προσπαθείας του μετά του επίσης προς την πατρίδα ευεργητικού μεγαλεμπόρου κυρίου Κ. Πολυαίνου άρχοντος Καμινάρου, εις το αυτό Ιάσιον... συνετέλεσεν εις το να γενώσι εις την πόλιν εκείνην διάφοροι ευεργέται και μέλη της Εταιρείας [...]
Αθηνά 9.7.1841 – Συνδρομαί υπέρ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
... Και ως μέλη οι κύριοι,
... Παππά Νικόλαος Ηγούμενος εκ Ζίτσης των Ιωαννίνων ομοίως δρχ. 108, και διά το δίπλωμα δρχ. 36, Αναστάσιος Φίλης συνήγορος εκ Ζίτσης των Ιωαννίνων ομοίως δρχ. 108 και διά το δίπλωμα δρχ. 36.
Ιωάννης Θεοδώρου έμπορος Ζαγοραίος ομοίως δρχ. 108 και διά το δίπλωμα δρχ. 36 [...] Αναστάσιος Τυροκόμου έμπορος εκ Ζίτσης Ιωαννίνων, παρομοίως διά το δίπλωμα δρχ. 52 και Χίλλελ Μονοάχ Ισραηλίτης έμπορος διά το δίπλωμα δρχ. 38 και 50 λεπτά [...]
Αθηνά, 2.8.1841 – Πανεπιστήμιον Όθωνος.
Ο κύριος Αναστάσιος Γούδας εξ Ιωαννίνων, μετά το ακροασθήναι, ως τακτικός φοιτητής της Ιατρικής σχολής, εν διαστήματι τριών ετών και επέκεινα, πάντα τα της Ιατρικής μαθήματα, έτι δε και την Χημείαν και Βοτανικήν, εξετασθείς υπο πάντων των αρμοδίων Καθηγητών: εγγράφως τε και προφορικώς απεκρίθη άριστα. [...]
Εν Αθήναις την 3 Ιουλίου 1841
Εθεωρήθη
Ο Πρύτανις Γ. Ράλλης
Ο Σχολάρχης της Ιατρικής
Δ. Γ. Λευκίας
[...]
Αθηνά, 6.12.1841 – Κύριε Συντάκτα της Αθηνάς! Εις απάντησιν του κατ' εμού άρθρου εις το υπ' αριθ. 870/29.11.1841) της εφημερίδος σας λάβετε την καλοσύνην να καταχωρίσετε τα εξής. Η εκλογή μου εις την θέσιν του Διευθυντού της Τραπέζης έγινε παμψηφεί, άρα δεν επέτυχα να γενώ Διευθυντής, αλλ' εκλέχθην διά της κοινής θελήσεως όλων των μετόχων.
Τας 200.000 δραχ. του Ιππότου κυρίου Εϋνάρδου ενέγραψα από τας 22 Νοεμβρίου υπ' αριθ. 114 εις το βιβλίον των εγγραφών, καταθέσας και την απαιτουμένην συναλλαγματικήν· το φύλλον είναι μηνολογημένον 29 Νοεμβρίου, μεταξύ της 22 και 29 έγιναν και άλλαι εγγραφαί από μέρους εμπορικού οίκου Βιέννης, του κυρίου Θεοδώρου Ράλλη και του κυρίου Κ. Μαργαρίτη [...] ότι το προσωπικόν δεν διορίζεται παρ' εμού αλλά παρά της ολομελείας της Διευθύνσεως.     Γ. Σταύρου
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΚΕΡΚΥΡΑ, 17 Φεβρουαρίου 1861
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ
[...]
Απεφασίσθη
Άρθ. 1ον οι Γεώργιος Βρετός του ποτέ Αθανασίου, γεννηθείς εις την εν Πάργα Αγίαν Κυριακήν, Λοχίας – Κώστας Ταχιάτης του ποτέ Χρήστου, γεννηθείς εις Αγιάν, χωροφύλαξ, ...Κώστας Ροΐμπης του ποτέ Βασιλείου, γεννηθείς εις Συράκον των Ιωαννίνων κλητήρ – και Κυρήτζης Πάνος Αρβανίτης, γεννηθείς εις βουνόν Χιμάρας, έμπορος, πολιτογραφούνται Υπήκοοι Ιόνιοι, [...]
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κέρκυρα, 8 Μαρτίου 1852
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ
[...]
Αποφασίζει:
Άρθ. 1ον. Ο Χρήστος Πεντούλος π. Λέοντος, γεννηθείς εν Κερκύρα, έμπορος, - ο Σπυρίδων Παπαμόσχου π. Βασιλείου εκ Καλαρίτων, χρυσοχόος, - Βασίλειος Καίσαρης του Αθανασίου εκ Μπαμπούρι της Ηπείρου - και ο Βαρθολομαίος Κρότζε του Θωμά, εκ Τράνης της Νεαπόλεως, ναύτης, πολιτογραφούνται Ιόνιοι μετά της εν Κερκύρα πολιτικής αυτών διαμονής. [...]
ΜΕΛΛΟΝ, 29.9.1870- Ιωάννινα τη 24.9.1870
...Η Ήπειρος ελπίζει πολλά από τον Σεβάσμιον Αρχιερέα της, όστις κατα την εσχάτως περιοδείαν του απέδειξε τρανώς πόσον διαφέρει του προκατόχου του. Σας επισυνάπτω περίεργα τινά. Εν τινι χωρίω... εξετάσας τους μαθητάς του σχολείου και ιδών ότι ο διδάσκαλος αντί να ωφελή, βλάπτει μάλλον, απέβαλεν αυτόν, αποδείξας ότι είναι ανίκανος. Εις άλλην χώραν... αι φατρίαι ήριζον διά να ετοιμάσουν κατάλυμα της Α. Σεβασμιότητος. Μαθών τούτο ο Αρχιερεύς έσπευσεν να ειδοποιήση, ότι όσον δι' αυτόν ευχαριστείται εις πενιχρά δωμάτια της εκκλησίας· η απλότης και η αγαθότης του αρχιερέως εσυγκίνησεν ουκ ολίγον τους κατοίκους· ιδίως δε όπερ ποιεί τιμήν είναι «ο δίσκος των αρχιερέων» τον οποίον απεποιήθη παντού· υπό τοιούτων ιεραρχών τα ποίμνια πάντοτε σώζονται και ηθικοποιούνται.
- Το εμπόριον εις οικτράν κατάστασιν· η δυσπιστία ένεκα των συχνών πυρκαϊών κατέστη αφόρητος· η τιμή του άρτου υψώθη.
Αντώνης Βενέτης 


 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *