thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


9 Απριλίου 2017

Διαγωνισμός 589.000€ για τις υπηρεσίες φύλαξης του λιμένα Ηγουμενίτσας

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας -φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.» και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση:475.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι 589.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 00.61.98 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για τα έτη 2017, 2018.

Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω προμήθεια υπηρεσιών είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε..

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής θα γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις εφημερίδες: «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΑΥΓΗ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «ΤΙΤΑΝΗ», «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ», «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ», στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Επίσης θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενώ θα αναρτηθεί και σε εμφανές σημείο του Ο.Λ.ΗΓ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (ήτοι 8-5-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00΄) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Γλώσσα προσφορών η Ελληνική

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (β) Ενώσεις προμηθευτών (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών

που πληρούν σε κάθε περίπτωση τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. H επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και της ζητηθεί από την Υπηρεσία. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ποσού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00€) και απευθύνεται στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, διαθέτουν δηλαδή σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Παροχή διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 


 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *