ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» - Του Πέτρου Ζήγου

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» - Του Πέτρου Ζήγου 
 
 
Η σημερινή κυβέρνηση είχε δεσμευτεί πριν τις εκλογές ότι θα επιφέρει ορισμένες αλλαγές στο πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι », που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα τα οποία, κατά τη δική της άποψη, προέκυψαν από την εφαρμογή της απλής αναλογικής και έχουν σχέση με την κυβερνησιμότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4623/09-08-2019 (ΦΕΚ 134 Α) δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης.

Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων καθώς και η θητεία της οικονομικής επιτροπής των περιφερειών είναι διετής. Η εκλογή των μελών των οικονομικών επιτροπών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία.

Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής των δήμων αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο ακόμα αντιδημάρχους ως μέλη και από τέσσερα μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και 27 μέλη, έξι μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και 45 μέλη και οκτώ μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από 45 μέλη.

Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής των δήμων διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός αυτός, εως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης.

Κατά τις συνεδριάσεις των οικονομικών επιτροπών των δήμων και των περιφερειών δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος, αντίστοιχα, από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές.

Τα προεδρεία των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων εκλέγονατι για διετή θητεία.

Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά με ορισμό από τον περιφερειάρχη μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων της παραταξής του.

Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους. Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειάρχη. Τα ίδια χρονικά όρια ισχύουν και για τους αντιδημάρχους.

Τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών της διοίκησης των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών καθώς και των συνδέσμων τους, συμπεριλαμβανόμενου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

Ο Δημοτικός Διαμεσολαβητής και ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής αντικαταστάθηκαν από τον συμπαραστάτη του δημότη και από τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του πολίτη, αντίστοιχα.

Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Ίδια είναι και η διάταξη που αφορά τη συζήτηση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειών.

Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού των δήμων διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων, που τυχόν υποβλήθηκαν.

Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται μεν ο στόχος της κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ αλλά δεν αρκεί μόνον αυτό. Είναι απαραίτητη η ενίσχυσή τους με πόρους και αρμοδιότητες και απαιτείται πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Το μεγάλο στοίχημα είναι ο εκσυγχρονισμός των ΟΤΑ, η εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διαφάνεια στις αποφάσεις και η εξάλειψη της διαφθοράς και της πολιτικής συναλλαγής.

Ηγουμενίτσα, Αύγουστος 2019
Πέτρος Γ. Ζήγος

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» - Του Πέτρου Ζήγου ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» - Του Πέτρου Ζήγου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 06, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.