Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη

Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα : 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2018 έως 31/12/2018 του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
β) Εκπρόσωπος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Επίσης, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα : 

ΘΕΜΑ 
Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2020. 
-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
β) Εκπρόσωπος της Δ/νσης Οικονομικών. 

Τέλος, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο 
Παραλαβή εκθέσεως εκκαθαριστή επί των πεπραγμένων εκκαθάρισης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 2ο 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 3ο 
Κατανομή συμπληρωματικής δόσης έτους 2019 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 4ο 
Επικαιροποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ’Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας”. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 5ο 
Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ηγουμενίτσας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ». 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 6ο 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 318/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή παράτασης της σύμβασης. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 7ο 
Επί αιτημάτων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας Α.Ε. για την παραχώρηση χώρου από το Ο.Τ. 44 της 1ης Π.Ε. (Κατ’ αρχήν απόφαση). 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 8ο 
Τροποποίηση της με αριθ. 155/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region" (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ)». 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 9ο 
Τροποποίηση της με αριθ. 157/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Re-grow City" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III στον Άξονα «Επενδυτικές Προτεραιότητες» ("Investment Priority") και Ειδικό Στόχο (Specific Objective 1-1-3)", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ)». 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 10ο 
Τροποποίηση της με αριθ. 158/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "BRIDGE" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Internal Security Fund (ISF) 2014 -2020" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ)». 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 11ο 
Τροποποίηση της με αριθ. 159/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδικός Πράξης MIS/ΟΠΣ 5022227)», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ)». 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 12ο 
Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης προέδρων, αντιπροέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 13ο 
Αποδοχή παραίτησης Λιώνη Ελευθερίου από το διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ». 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 15, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.