4 προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών - Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις

4 προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών - Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσειςΤην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Φιλιατών όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2 
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους: 
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Για τους μόνιμους κατοίκους Δήμου Φιλιατών) 
3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι α) δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και β)δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 5&6 του Π.Δ. 164/2004.. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα. 
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο email: info@filiates.gr
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28/05/2021 έως και 01/06/2021 και ώρα 23:59 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμουwww.filiates.gr. 
Πληροφορίες για διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 26643-60164 και 26643-60100.
Η αίτηση συμμετοχής ,που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ,πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
4 προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών - Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις 4 προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών - Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 28, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες