thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


30 Μαρτίου 2016

ΗΠΕΙΡΟΣ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1950


«Τα Ελληνικά Χρονικά» εξεδίδοντο στο Μεσολόγγι, κατά την διάρκεια του αγώνος, και
συντάκτης της εφημερίδος ήταν ο Ελβετός Φιλέλληνας Ιωάννης Ιάκωβος Μάγιερ (1798
11.4.1826).
Ο αναφερόμενος Στρ. Γεώργιος Κίτσος είναι ο πολέμαρχος του Μεσολογγίου, από την
Πλεσίβιτσα της Θεσπρωτίας, αδελφός της ευνοούμενης του Αλή Πασά των Ιωαννίνων,
Βασιλικής Κίτσου – Κονταξή.
Η εφημερίδα ΗΛΙΟΣ εξεδίδετο στην Ερμούπολη της Σύρου. Παρελαύνουν επίσης στις
δημοσιευόμενες «ειδήσεις» ελληνικές κοινότητες της διασποράς, Κέηπ – Τάουν και
Γιοχάνεσμπουργκ στη Ν. Αφρική, Σαν Φρανσίσκο στην Αμερική, ακόμα και στο
Ιρκούτσκ της Σιβηρίας βρίσκεται Έλληνας.
Ο Βασιλεύς Γεώργιος Α’ δίνει συνέντευξη στην ελληνόφωνη εφημερίδα της Ν. Υόρκης,
«Ατλαντίδα». Παρελαύνουν ακόμη άγνωστοι Ηπειρώτες ευεργέτες, η καθέλκυσις του
θωρηκτού «Αβέρωφ», «ειδήσεις» από την τουρκοκρατούμενη Ήπειρο του 1911 στην
εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης.
Η πιο φημισμένη ηθοποιός του κόσμου, η Σάρα Μπερνάρ, δίνει παραστάσεις στην
Αθήνα και κατά τους υπολογισμούς Γαλλικής εφημερίδος οι Έλληνες αγγίζουν το 35%
των πληθυσμών της Μ. Ασίας, ένας διακεκριμένος Ηπειρώτης ζωγράφος στη Ρώμη,
παρασημοφορείται από τον Βασιλέα της Ιταλίας.

Οι ειδήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΑΡΙΘ. 9-10 – Μεσολόγγιον 3-2-1826. Τούρκοι τινες
ταξιδεύοντες τον παρελθόντα Ιούλιον από Θεσπρωτίδος εις π. Πάτρας ένθα έφερον και
επώλουν τροφάς, επιάσθησαν τότε από εν ημέτερον ένοπλοι πλοίον, και φερθέντες
ενταύθα, ήσαν υπό φύλαξιν. Ένας Χριστιανός συντοπίτης των τούρκων τούτων, Λέκας
Τζάμης λεγόμενος, παρακινηθείς από μέρους των αιχμαλώτων διά να προσπαθήση να
τους ελευθερώση και τα προς την πατρίδα χρέη του προδιδούς, τους ήνοιξε τον δρόμον, και οι αιχμάλωτοι έφυγον. Συλληφθείς δ’ επ’ αυτοφόρω ο Λέκας ούτος, και την φυσικήν του ύπαρξιν θέλων έπειτα να διασώση, ενοχοποίησεν εις το έγκλημα τον Στρ. Γεώργιον Κίτζου. Αλλ’ επομένως, αυστηράς εξετάσεως γενομένης, το επί τούτου παρά της τοπικής Διοικήσεως διορισθέν δικαστήριον ανεκάλυψε την πονηρίαν του διαληφθέντος Λέκα, ο δε Στρ. Γεώργιος Κίντζου ανεφάνη πάντη αθώος και αμέτοχος της προσαφθείσης κατηγορίας, […]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΑΡΙΘ. 85 τη 20-10-1824. Ιωάννινα 6-10-1824. Τα κατά την
Γότσισταν συμβάντα, και η προσχώρησις της φατρίας του Καψομούνη έως των πέριξ των Ιωαννίνων, επροξένησαν πανικόν φόβον εις ταύτης της πόλεως τους κατοίκους. Τας 4 του παρόντος ο Ταϊραγάς με 200 Σκουταράδες εβγήκαν από την πόλιν εις απάντησιν της ρηθείσης φατρίας, αφ’ ού δε επροχώρησε μίαν ώραν περίπου μακράν της πόλεως, οι οπαδοί του τον εγκατέλειψαν, ώστε επιτρέψας με μόνους 3-4 εκλείσθη εις την Ακρόπολιν. Η πόλις έμεινεν σχεδόν έρημος, διότι αι πλειότεραι οικογένειαι ή
εκλείσθησαν εις την ακρόπολιν, ή κατέφυγον εις την υψηλήν Αλβανίαν.

ΗΛΙΟΣ, εν Ερμουπόλει 18-12-1903. Εις την πόλιν του ακρωτηρίου οι εκεί
παρεπιδημούντες Έλληνες διά συνεισφορών ανήγειρον σεμνόν ναόν εν ω συνερχόμενοι
να λατρεύωσι τον Θεόν των πατέρων των, κατά τους θείους και ιερούς κανόνας της
Ανατολικής του Χριστού εκκλησίας. Εις την συντέλεσιν του πατριωτικού τούτου έργου
συνετέλεσεν είπερ τις και άλλος ο εκεί λαμπρά εγκατεστημένος συμπολίτης μας κ. Γ.
Κωστάλας.
         
ΗΛΙΟΣ, 18-4-1904. Παρά των εν Αγίω Φραγκίσκω της Καλιφορνίας Ελλήνων, υπέρ του
άρτι εκεί αγορασθέντος Ιερού Ναού της Κοινότητος, εισεπράχθησαν περί τας εξ χιλιάδας
δολλαρίων, διά των οποίων ηγοράσθη η εκκλησία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, 30-4-1906. Ο κερδίσας τον πρώτον αριθμόν του λαχείου του Εθνικού
Στόλου εν Γιαχάννεσβουρ της Αφρικής εδώρησε 10.000 εις το ταμείον του Στόλου και
30.000 εις τον «Ελληνισμόν».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, 15-9-1906. Εις τον Hellenisme των Παρισίων δημοσιεύεται
ενδιαφέρουσα μελέτη περί την εν Μικρά Ασία Ελλήνων. Ο συγγραφεύς της μελέτης
αναβιβάζει τον ελληνικόν πληθυσμόν των οκτώ βιλαετίων 2.500.000 έως 2.800.000,
7.329.000 Μωαμεθανοί και 610.000 Αρμένιοι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, 30-9-1906. Εις την «Ατλαντίδα» της Νέας Υόρκης δημοσιεύεται
συνομιλία του βασιλέως εις εξέχον πολιτικόν πρόσωπον περί του ελληνικού τύπου […]
ο τύπος δυστυχώς, ο ελληνικός δεν παρακολουθεί με ψυχραιμίαν τα γινόμενα, ούτε
σταθμίζει τας περιστάσεις και δεν φέρεται συμφώνως προς αυτά, όχι δε μόνον τούτο,
αλλ’ είτε εκ κομματικού είτε εξ επαγγελματικού ανταγωνισμού επιλαμβάνεται των
παρουσιαζομένων ζητημάτων συμφώνως προς τας ανάγκας της στιγμής».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, 15-2-1907. Ο Ηπειρώτης κ. Άγγελος Στεργίου εδώρησεν εις τον
Εθνικόν Στόλον όλην την περιουσίαν του εξ 150.000 δραχμών, αρκεσθείς να λαμβάνη
ισόβιον μηνιαίον επίδομα επτακοσίων δρχ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, 15-11-1908. Επέρασεν η Σάρα Μπερνάρ και έδωσε εις το Βασιλικόν
Θέατρον τρεις παραστάσεις μεταξύ 7ης και 9ης Νοεμβρίου εις ηλικίαν 64 ετών… Η
Σάρα δεν έπαυσε να είναι η μεγαλοφυΐα της γαλακτικής χάριτος εις την σκηνήν […]
έπαιξε «Τόσκα» του Σαρδού, τους «Μπουφόν» του Ζαμακόις και τον «Αετιδέα» του
Ροστάν. […]

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, 15-3-1910. Φεβρουαρίου 27. Γίνεται η καθέλκυσις του νέου ελληνικού
θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» εις το Λιβόρνον, έχει μήκος 141 μέτρων, πλάτος 21,10, ύψος
12.25’ θα εξοπλισθή με 4 πυροβόλα των 22,4, οκτώ των 19 και δεκατέσσαρα των 7,6.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 10-12-1911 – διευθ. Κ. Βελλίδης. ΟΡΓΙΑ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ – Η
ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ ΕΚΡΥΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Βιασμός κτηνώδης. Τέσσαρες γυναίκες εκ
Σιωπικής κατήρχοντο εις Αγίους Σαράντα προς προμήθειαν αραβοσίτου, έχουσα και έναν όνον εκάστη μετ’ αυτών. Παρά την Γκιάτσαν όμως συνελήφθησαν υπό το πρόσχημα αγγαρείας και αχθείσαι εις παράμερον τόπον εδοκίμασαν όλην την κτηνωδίαν των ορμών πληθύος εφέδρων. Το έγκλημα ως εκ της φύσεως αυτού δεν κατηγγέλθη, των δυστυχών γυναικών μετά δακρύων παρακαλουσών να κρυβή το πλήξαν αυτάς φοβερόν και αλησμόνητον αίσχος.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 10-12-1911. Την 20ην μετέβαινον εκ Δελβίνου υλοτόμοι εκ Σωτείρας
έχοντες μεθ’ εαυτών 50 ημιόνους. Έφεδροι εσταμάτησαν αυτούς καθ’ οδόν και παρά των
ευρισκομένων υπό την προστασίαν αγά τινός ουδέν έλαβον, παρά δε των άλλων
εισέπραξαν διά της βίας ανά εν μετζίτιαν εξ εκάστου φορτηγού ζώου, ως δικαίωμα
ελευθέρας διόδου!..

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 10-12-1911. Εν Σωπική του Πωγωνίου κατά την νύκτα της 19,
Τουρκαλβανοί λησταί εφόνευσαν τον ποιμένα του ιατρού κ. Γκινοπούλου, Μ. Λιόντον εκ
Δίβρης, όστις και μόνος και έχων ως όπλον, παλαιόν τι πιστόλιον κατεδίωξε την
πολυάριθμον ληστρικήν συμμορίαν, ήτις βεβαίως απεκόμιζεν εκατοντάδας προβάτων, ων
ήτο φύλαξ. Οι λησταί όμως αντεπυροβόλησαν κατά του απεγνωσμένου ήρωος και
κατέβαλον αυτόν βαρέως τραυματισθέντα… Την επαύριον εξέπνευσεν ο ποιμήν.
      
ΗΛΙΟΣ, 1-2-1905. Ο εν Ιρκούση της Σιβηρίας άριστα αποκατεστημένος συμπολίτης μας
κ. Εμμ. Αντ. Μαρινάκης, απέστειλεν 200 φρ. εκ των οποίων 100 υπέρ του ταμείου
εθνικού στόλου, 75 υπέρ των Μακεδόνων και 25 υπέρ του μνημείου του εν Μακεδονία
πεσόντος ήρωος Π. Μελά.

ΗΛΙΟΣ, 13-3-1905. Αναγιγνώσκομεν εις τον «Αστέρα» του Σικάγου ότι εν Βοστώνη
εδόθη υπό των εκεί διαμενόντων Ελλήνων ο Αθανάσιος Διάκος και συνελέγησαν 500
περίπου δολλάρια, άτινα απεστάλησαν εις την εν Αθήναις επιτροπήν των Μακεδόνων,
υπέρ των Ελλήνων μαχητών, οίτινες καταδιώκουσι τους εν Μακεδονία Κομιτατζήδες.
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, Μηνιαίον περιοδικόν – Ιανουάριος 1912. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς της
Ιταλίας ηυδόκησε να προαγάγη εις Ταξιάρχην του Ιταλικού Στέμματος τον εν Ρώμη
διαπρεπή ζωγράφον κ. Αριστείδη Βαρούχαν, τετιμημένον και διά του Χρυσού Σταυρού
του Σωτήρος. Ο κ. Βαρούχας ανήκει εις την αρχαίαν και ευγενή Ηπειρωτικήν οικογένειαν προ πολλών ετών εγκατεστημένην εν Ρώμη και διακρινομένην διά το καλλιτεχνικόν αυτής τάλαντον.

Αντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *