ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναδόχους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 17.583,20 € (4.464,00€ θα επιβαρύνουν τον ΚΑ: 20.6671.01 και 13.119,20€ θα επιβαρύνουν τον ΚΑ: 30.6671.01).

Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή εκείνον του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα είναι σύμφωνα με αυτά που ζητούνται στην μελέτη της Τ.Υ. και η τιμή που θα προσφέρει ανά είδος, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 10η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο της προσφοράς του:

1. Συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

2. Συμπληρωμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. Διευκρίνιση

Για την υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014.

3. Συμπληρωμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ.

Διευκρίνιση

Για την υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 10η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων –ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Επιπλέον θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (κα Ειρήνη Γρίβα τηλ. 2665 361 213 ) 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 28, 2017 Rating: 5

Σελίδες