Μέχρι 27 Ιουνίου οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου ΣουλίουΟι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους παιδικούς σταθμούς και για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων (ΚΔΑΠ), για το σχολικό έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται στο γραφείο του Α’ Παιδικού Σταθμού Παραμυθιάς, στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Χόικας και όσον αφορά τα ΚΔΑΠ στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ «Αρωγή» στο ισόγειο του Δημαρχείου από 08/06/2019-27/06/2019.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς:

– Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)
– Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής καθώς και αίτηση ανανέωσης της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση).
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.
– Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (μόνο για τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς)
– Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από Παιδίατρο. (μόνο για τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς)
– Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος
– Εκτύπωση του Α.Μ.Κ.Α των γονέων και των ωφελούμενων τέκνων.
– Για την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης χρειάζονται οι κωδικοί taxisnet της ωφελούμενης μητέρας.
– Για τις εργαζόμενες μητέρες- Δικαιολογητικά απασχόλησης

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

– Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της 07/06/2019 και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει ΚΑΙ
– Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης( με Υ.Δ του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει επέλθει οποιοδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη) ή το τελευταίο ισχύον αντίγραφο πίνακα προσωπικού Α4 (με τα στοιχεία μόνο της αιτούσας, τρην επωνυμία της εταιρείας , σφραγίδα και υπογραφή)

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση), απαιτείται:

– Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της 07/06/2019 και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και
-Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα τελευταίου 12μήνου προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών). Η’
-Σε περίπτωση αυτασφάλισης , 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών
-Με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης

α) Τίτλοι κτήσης
Αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον εκ των εργοδοτών
Aντίγραφο Δήλωσης-Βεβαίωση απογραφής στο ενιαίο μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019

β)Σύμβαση με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
Αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον εκ των εργοδοτών
Απογραφικό Δελτίο προς το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτόαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:
–Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ
–Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη
–Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε ή Ε.Ε Ι.Κ.Ε ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απατούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
-Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα περί ασφαλίσεως
-Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπή της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
-Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε Υ/Δ του Ν1599/86 του διαχειριστή της εταιρίας ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
-Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α, ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.

Δικαιολογητικά ανεργίας
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη απαιτούνται:
–Δελτίο ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ εντός τελευταίου τριμήνου ή
–Το αποδεικτικό ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας ή
–Τη βεβαίωση χρόνου ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
–Τη βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας όπως εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με χρήση προσωπικού κλειδάριθμου ή μέσω ΚΕΠ
–Εάν ο σύζυγος είναι άνεργος , απαιτούνται όλα τα παραπάνω και για τον σύζυγο.

Δικαιολογητικά αναπηρίας
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος της,
-με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας, ή απόφαση Α΄Βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 01/09/2011.
– με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας, ή απόφαση Α΄Βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 01/09/2011.
Επίσης σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ να ζητήσει εκ νέου κάποιο δικαιολογητικό από τους ωφελούμενους σε περίπτωση που χρειαστεί.
Μέχρι 27 Ιουνίου οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Σουλίου Μέχρι 27 Ιουνίου οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 23, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.