Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 28η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2017.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Συγκρότηση αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη ανακαίνισης κτιρίου ΕΙΝ για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Ορισμός υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ. 11 α).
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίων και κοινοχρήστων χώρων στη ΔΕ Μαργαριτίου» και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο» και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις και κατασκευή τοιχίων στην Τ.Κ. Συβότων » και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην περιοχή ελαιοτριβείου Νέας Σελεύκειας» και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δρόμου στα Πεστανιώτικα» και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Καθορισμός των όρων ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση γέφυρας στη Νέα Σελεύκεια» και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο : Καθορισμός των όρων ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Έργα υποδομής στην ΔΚ Ηγουμενίτσας» και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών σύμφωνα με το άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο : Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 15ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για σύναψη συμβολαίου.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Μαρίας Ζάρα για εξώδικο συμβιβασμό οφειλής της προς την πρώην ΔΕΑΗ με απαίτηση της για καταβολή δεδουλευμένων.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως Σπυρίδων ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του Μιχαήλ για αποζημίωση επικειμένων επί της ιδιοκτησίας του στην Π.Ε. 1.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 18ο: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΜΥΛΩΝΑ του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο: Επί αιτήσεως Έμπερχαρτ ΜΠΛΑΣ του Έντβαλντ και Μπριγκίτε ΧΕΝΙΓΚΕΡ του Χάινριχ περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία τους στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως Ελίζαμπεθ – Καταρίνα – Μαρία ΠΩΛ του Τζόζεφ περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Ερμιόνης ΚΥΡΚΟΥ του Παναγιώτη περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Δημητρίου ΚΩΛΕΤΣΗ του Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Ευμορφίας ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ του Αλεξάνδρου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο: Επί αιτήσεως Γρηγορίου ΤΖΟΥΜΑΚΑ του Αποστόλου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Πέτρου ΤΖΟΥΜΑΚΑ του Αποστόλου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως Ελένης ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Μιχαήλ περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 27ο: Επί αιτήσεως Ανδρέα ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Μιχαήλ περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 28ο: Επί αιτήσεως Μιχαήλ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Παναγιώτη περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως Ειρήνης – Ελισάβετ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Παναγιώτη περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 30ο: Επί αιτήσεως Χρυσούλας ΠΑΠΠΑ του Αθανασίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 31ο: Επί αιτήσεως Γεωργίου ΓΚΙΟΚΑ του Εμμανουήλ περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 32ο: Επί αιτήσεως Φωτεινής ΚΟΥΒΡΑΚΙΔΟΥ του Νικολάου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 33ο: Επί αιτήσεως Βασιλείου ΜΗΤΣΕΛΟΥ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος


Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας  Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 28, 2016 Rating: 5

Σελίδες