• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


  Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ. Α΄133/19.7.2018)σε αντικατάσταση του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
  1. Χρησιμοποίηση ποσοστού 12%του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης( ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
  2. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Αναμόρφωση τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018.
  Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος & Παππά Ουρανία
  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος
  3. ΄Έγκρισή πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του Δήμου Φιλιατών.
  Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κατσάρης Πέτρος & Παππά Ουρανία
  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της προσχώρησης του Δήμου Φιλιατών στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α.» Α΄ Φάση.
  – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
  5. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 60163/30.10.2018 απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Φιλιατών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
  – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
  6. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 59487/25.10.2018 απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φιλιατών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
  – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
  7. Ορισμός του Ταμία του Δήμου ως υπόλογου για κατάθεση, ανάληψη χρημάτων και υπογραφή επιταγών απέναντι στις Τράπεζες : Εθνική, Πειραιώς, Eυrobank, Alpha και Τράπεζα της Ελλάδος.
  – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
  8. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 15-10-2018 και με αριθ. πρωτ. 9134/22-10-2018 αίτηση – πρόταση του Ερρίκου Μητσιώνη του Κων/νου, δικηγόρου, περί δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ. Ιδ του Ν. 3852/2010.
  – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
  9. Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για την επιχορήγηση Πολιτιστικού συλλόγου του Δήμου Φιλιατών.
  – Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία- Κατσάρης Πέτρος

  10. Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικοτήτων καθαριότητας, φύλαξης και μαγειρείου για την Μαθητική Εστία Φιλιατών και τα σφαγεία του Δήμου Φιλιατών έτους 2019.
  – Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία- Κατσάρης Πέτρος
  11. Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
  12. Πρόσληψη ενός ατόμου με δίμηνη σύμβαση στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Φιλιατών ( συνοδός απορριμματοφόρου).
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
  13. Λήψη απόφασης για την ίδρυση – κατασκευή νέου Κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Ραβενή με παράλληλη μεταφορά του υπάρχοντος κοιμητηρίου.
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
  14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου » ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
  15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
  16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ”
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
  17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ”
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
  18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΕΧΩΡΟΥ”
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
  19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ”
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
  20. Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα στις Δ.Ε. Φιλιατών και Σαγιάδας.
  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad