• Επικαιρότητα

  Σε διαγωνισμό το κυλικείο του Νοσοκομείου Φιλιατών  Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών. 
  Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
  (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί. 
  (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
  Εγγυήσεις : όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη αριθμ. 28/2017. 
  Διάρκεια μίσθωσης : εννέα (9) έτη, με δυνατότητα επέκτασης ενός (1) ακόμη έτους,. 


  Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα : χίλια επτακόσια Ευρώ (1.700,00 €). 
  Κριτήριο κατακύρωσης : Το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα 
  Χρόνος ισχύος προσφορών : έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
  Γλώσσα : Ελληνική. 
  Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών : 12-07-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, Ταχ. Διεύθυνση : Π. Μπέμπη 10, 46300 Φιλιάτες. 
  Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και  επιστρέφονται.  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad