Συνεδριάζει την Μ. Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει την Μ. Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 16/04/2020 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 12:00 έως 14:00 μ.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

1. Αποδοχή Επιχορηγήσεων - Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κατσάρης Πέτρος & Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αγροτική οδοποιία κάμπου Φοινικίου Δήμου Φιλιατών» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER» ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER / ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

3. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Λιά» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER» ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER / ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού)».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την οριστική παύση και άρση κυκλοφορίας οχημάτων/μηχανήματος έργου του Δήμου Φιλιατών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κ. Πέτρος Κατσάρης

5. Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας του Δημοτικού κτιρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

6. Ενταξη Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

7. Παροχή γνωμοδότησης για την εκμίσθωση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου έκτασης 4,00 στρ. του Αγροκτήματος Αετού στον κτηνοτρόφο Σοροβάκο Δημήτριο του Σωτηρίου για την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

8. Παροχή γνωμοδότησης για την εκμίσθωση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου έκτασης 4,10 στρ. του Αγροκτήματος Αετού στον κτηνοτρόφο Αλέξανδρο Νούσια του Αποστόλου για την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

9. Παροχή γνωμοδότησης για την εκμίσθωση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου έκτασης 5,751 στρ. του Αγροκτήματος « Λιβάδια Λωρίδας Σαγιάδας» στον κτηνοτρόφο Βασίλειο Γραμμόζη για την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

10. Έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά

11. Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν σημαντικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού, από τα αναλογούντα τέλη για τη χρήση παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 ΒΔ , για το έτος 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά

12. Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/1975 (Α’74) στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά

13. Αναστολή για δύο μήνες από την υποχρέωση της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά

14. Απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει δημοτικά ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι επιχειρήσεις
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά

15. Μείωση κατά 30% των τελών σφαγείων. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά

16. Αναστολή καταβολής τελών αποχέτευσης 1ου τετραμήνου 2020. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά

17. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης (εκ παραδρομής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ.Παππάς Σπυρίδων 
Συνεδριάζει την Μ. Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Μ. Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Απριλίου 15, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.