245.963,72€ για προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Σουλίου για το έτος 2015

245.963,72€ για προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Σουλίου για το έτος 2015
 

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Σουλίου» για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρωσης:

α) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Diesel, βενζίνη Super, βενζίνη αμόλυβδη και πετρελαίου θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης (Μ.Λ.Τ.) κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

β) για την προμήθεια των λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων, με ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 46/2014 μελέτη.

Η προμήθεια αφορά καύσιμα και λιπαντικά για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (Diesel, βενζίνη Super, βενζίνη Αμόλυβδη) και πετρέλαιο θέρμανσης για το Δήμο και των Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 245.963,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας και υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.qr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 22/12/2014 και ώρα 09:00 που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21- 102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: H προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1%, του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά. 
Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2666360132. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης (Ν.3801/2009 αρ.46). 
Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον Δήμο.
245.963,72€ για προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Σουλίου για το έτος 2015 245.963,72€ για προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Σουλίου για το έτος 2015 Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Δεκεμβρίου 01, 2014 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.