Διαγωνισμός 224.844€ για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Σουλίου

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Σουλίου» για το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα. Συγκεκριμένα το κριτήριο κατακύρωσης, για τα καύσιμα, θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν λιπαντικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 45/2016 Μελέτης.

Η προμήθεια αφορά καύσιμα και λιπαντικά για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (Diesel, βενζίνη Super, βενζίνη Αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ., την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 224.844,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών της κάθε ομάδας και υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. και ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 19/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1% χωρίς ΦΠΑ, είτε επί του συνόλου της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, είτε ανά ομάδα του διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2666360132 (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Μαραζόπουλος Αθ.). Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου (www.dimossouliou.gov.gr).Διαγωνισμός 224.844€ για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Σουλίου Διαγωνισμός 224.844€ για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 24, 2016 Rating: 5

Σελίδες