Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΗπείρουΤην Παρασκευή 25-11-2016 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών των προηγούμενων, από 11-11-2016 και 18-11-2016 συνεδριάσεων.

1. Κατάρτιση αναμορφωμένου σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

3. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-03-2017.

4. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά, μέχρι την 31-03-2017.

5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., μέχρι 26-10-2017.

6. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής και συντήρηση στο κλειστό κολυμβητήριο του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη Πολιτικού Μηχανικού ΕΔΕ, μέχρι την 20-12-2016.

7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην ΕΟ Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας στην Τ.Κ. Παραποτάμου», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2016.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., Διακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’ μέχρι την 31-12-2016.

9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Μετσοβίτικο στην θέση Τσομπανάκι στο Ανήλιο Μετσόβου», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου, μέχρι την 30-07-2017.

10. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ».

11. Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα (υπερβάσεως λόγω ΦΠΑ) της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη οδοποιίας λόγω κατολίσθησης της νέας χάραξης της επαρχιακής οδού προς Ζωτικό-Σιστρούνι και γέφυρα Μπακόλα», αναδόχου «Καραγεωργόπουλος Χρήστος & Σια ΕΕ με δ.τ. ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ».

12. Απόφαση επί της 02-08-2016 ένστασης του Σπυρίδωνα Σαλούκα, αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», κατά της αριθμ. 65398/8379/19-07-2016 πράξεως της Δ.Τ.Ε./Π.Η., με την οποία ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος.

13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσίας Συμβούλου υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

14. Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και τον ηλεκτροφωτισμό κτιρίου στα πλαίσια του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Μ. Στούπαινας».

15. Έγκρισης δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας ορθογώνιων αγωγών για την αποκατάσταση βατότητας στη Λαγκάδα (γέφυρα) του Δήμου Κόνιτσας.

16. Έγκρισης δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.

17. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εκτέλεσης επειγουσών χωματουργικών και λοιπών εργασιών από την 08-10-2016, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην περιοχή Γέφυρας Πλάκας, στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα και στην επαρχιακή οδό Ματσούκι-Χριστοί-Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. 91582/5231/10-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 28/1531/14-10-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

18. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση δικτύων φωτεινής σηματοδότησης στην περιφερειακή οδό Ιωαννίνων.

19. Έγκριση του από 22-11-2016 Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διενέργειας του νέου συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή άλατος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2016 – 2017 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

20. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/21-11-2016 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2017.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων .

22. Έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Πιλοτική μελέτη διεύρυνσης στρατηγικών ανάπτυξης του κλάδου της Πτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Ηπείρου», με Προγραμματική Σύμβαση με το ΤΕΙ Ηπείρου-Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών.

23. Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων, του Καλύβα Νικολάου του Αντωνίου, σπουδαστή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων Επικοινωνία του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας / Παράρτημα Καστοριάς (αριθμ. 29/1627/26-10-2016 απόφαση της Ο.Ε.).

24. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ρίζου Θεοδώρας, Πολιτικού Μηχανικού, στην Αθήνα από 04 έως 10-12-2016, για τη συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ (ΕΚ) 2 ΚΑΙ 8: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ», που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο θα διεξαχθεί από 05/12/2016 μέχρι 09/12/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

25. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Καράπαπα Ειρήνης, στην Αθήνα από 10 έως 15-12-2016, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σύνταξη, έκδοση και διαχείριση δημοσίων εγγράφων» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στις 12-14 Δεκεμβρίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

26. Έγκριση δαπανών για την παρουσίαση του βιβλίου «Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και η προσφορά του στο Έθνος», που εξέδωσε η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες».

27. Έγκριση του από 15-11-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επιδιόρθωση προστατευτικού αναχώματος Λούρου ποταμού», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.

28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 12.100,00 με ΦΠΑ.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση του έργου της Π.Ε. Άρτας με Κ.Α.2016ΕΠ03000000 «Δαπάνη αποζημίωσης των απαλλοτριώσεων του έργου “Βελτίωση-ασφαλτόστρωση δρόμου Γέφυρα Άρτας-Κεραμάτες” (Ανειλημμένες υποχρεώσεις τ.ε. 2003ΝΑ00430004) της ΣΑΕΠ 030.

30. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης, για το έργο της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας» και για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας έως το τέλος του έτους 2016.

31. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή στην Θεσσαλονίκη, στις 23 και στις 27 και 28 Νοεμβρίου αντίστοιχα, για τη μετακίνηση στελεχών Π.Ε. Άρτας (αναχώρηση και επιστροφή από την έκθεση «ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ» στο Μόναχο), και έγκριση των σχετικών δαπανών.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.

33. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής επαναληπτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.

34. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιμο –γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βάσει των από 16-11-2016 Νο 1 & 2 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

35. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο : «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά - Χειμαδιό)», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.

36. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως για την αποκατάσταση ζημιών από ανωτέρα βία, βάσει Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», υποέργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Καναλίου», αναδόχου ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.

37. Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα (υπερβάσεως λόγω ΦΠΑ) της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα» αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ».

38. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 98311/4643, 98309/4642, 98292/4640, 98306/4641 και 98289/4639/27-10-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 27-10-2016 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες για: α) αποκατάσταση της βατότητας της 11ης επαρχιακής οδού από Γοργόμυλο εως Τσαγκαρόπουλο και παρόδων αυτής, β) καθαρισμό ρεμάτων και άρσης ανασχέσεων στην περιοχή Καναλίου - Αρχαγγέλου ΠΕ Πρέβεζας, γ) αποκατάσταση βατότητας στην 7η επαρχιακή οδό, δ) άρση καταπτώσεων και αποκατάστασης βατότητας στην εθνική οδό Πρέβεζας - Ιωαννίνων στην περιοχή Φλάμπουρων - Μιχαλιτσίου ΠΕ Πρέβεζας και ε) άρση καταπτώσεων και αποκατάστασης βατότητας στην επαρχιακή Οδό Αρχαγγέλου – Νεραΐδας.

39. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 06-10-2016, για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων και αποκατάσταση της βατότητας της 8ης επαρχιακής οδού και παρόδων αυτής, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 90244/4029/05-10-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 29/1613/26-10-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες του μηχανικού εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.

41. Έγκριση παράτασης έως την 31-12-2016 των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίες ήταν σε ισχύ την 30-06-2016, και έγκριση πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών και διάθεσης πιστώσεων.

42. Έγκριση του από 21-11-2016 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού του παραδοτέου «2.1. Εξοπλισμός» του έργου «Cross Border Infrastructural Project» με ακρωνύμιο C.B.I.P. το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

43. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

44. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους Καλούτσιανης».

45. Ανάκληση των αριθμ. 12/600/21-04-2016 και 19/1030/08-07-2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ».

46. Έγκριση του Πρακτικού 4/23-11-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017), συνολικού προϋπολογισμού € 5.918.418,21 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.

47. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Καραβασίλη Σωτήριου, στα Ιωάννινα 06-08/12/2016, για συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα: «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

48. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από 07-11-2016 για αποκατάσταση βατότητας δρόμου στο Τ.Δ. Ασπροκκλησίου, σύμφωνα με την αριθμ. 101555/5883/07-11-2016, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 30/1692/11-11-2016 (Α) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φύλαξη των χώρων του κτιρίου ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

50. Έγκριση δαπάνης για θανάτωση ζώων λόγω προσβολής από τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών για το έτος 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

51. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ - ΤΑΧΙ κλπ από 11/9/2016 μέχρι Ιούνιο 2017.

52. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-11-2016 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού € 1.903.234,43 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 24, 2016 Rating: 5

Σελίδες