thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


13 Μαρτίου 2015

"Έξωση" του Δήμου Ηγουμενίτσας σε SOHO - OSTRIA - ΑΠΟΛΙΣ και για το αναψυκτήριο στο παρατηρητήριο Πέρδικας Όλο το ιστορικό - πόσα χρωστάει ο καθένας

"Έξωση" του Δήμου Ηγουμενίτσας σε SOHO - OSTRIA - ΑΠΟΛΙΣ και για το αναψυκτήριο στο παρατηρητήριο Πέρδικας
 Όλο το ιστορικό - πόσα χρωστάει ο καθένας
 

Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρα, την καταγγελία των συμβάσεων με άσκηση για κάθε περίπτωση αγωγής απόδοσης μισθίου (έξωσης) και καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων (λόγω καταγγελίας της σύμβασης για δυστροπία η επικουρικά με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού των άρθρων 904 επ ΑΚ ) σε τέσσερις μισθώσεις ακινήτων του Δήμου.
 
Πρόκειται για τα δύο καλοκαιρινά beach bar στη παραλία του Δρεπάνου SOHO & OSTRIA, για το ΑΠΟΛΙΣ και για το αναψυκτήριο στο παρατηρητήριο Πέρδικας.
Το ύψος των συνολικών οφειλών ανέρεχται στα 370.622,98€


Διαβάστε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ε.Α.Η ) ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ «ΟSTRIA».

Δυνάμει της από 1.6.1999 με αρ.πρωτ. 116 / 1.6.1999 σύμβαση μίσθωσης ακινήτου η ΔΕΑΗ εκμίσθωσε κατόπιν διαγωνισμού ( τα πρακτικά του οποίου επικυρώθηκαν με την με αριθμό 37 / 27.5.1999 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΑΗ ) στον Θεόφιλο ΚΟΝΑΚΗ του Χρήστου ,ενεργούντος και ως αντιπροσώπου του συνεταίρου του Κωνσταντίνου ΣΑΚΑΡΕΛΗ , το υπ αρίθμ 4 κατά σειρά μετά το Κεντρικό εστιατόριο , αναψυκτήριο στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας για αποκλειστική χρήση αναψυκτηρίου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης και το αρχικό ετήσιο μίσθωμα σύμφωνα με την σχετική πλειοδοσία καθορίσθηκε στο ποσό των 3.005.000 δραχμών ( ισόποσο σήμερα των 8.818,78 ευρώ ). Σε περίπτωση που ο μισθωτής παρέμενε πέραν της τριετίας στο μίσθιο το ενοίκο θα αναπροσαρμοζόταν κατά ποσοστό 40% και θα παρέμενε σε αυτό το ύψος για τα επόμενα χρόνια. Για την εξασφάλιση τήρησης των όρων της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεώθηκε στην έκδοση εγγυητικής επιστολής της Εμπορικής Τράπεζας ποσού 3.670.000 δραχμών.

Στις 2.6.1999 με το με αριθμό πρωτ. 117 / 2.6.1999 συμφωνητικό μεταξύ των αρχικών συμβαλλόμενων εκμισθωτή ( ΔΕΑΗ) και μισθωτή που θεωρείται κατά νόμο νεώτερο έγγραφο βεβαίας χρονολογίας , συμφωνήθηκε η μίσθωση να λήξει στις 25 Μαίου 2002 , σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 εδάφ.β του ΠΔ/τος 34/1995.

Το έτος 2004 το Δ.Σ της ΔΕΑΗ με την με αριθμό 72/2004 απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29.6.2004 ενέκρινε αίτημα του μισθωτή Κονάκη Θεόφιλου για παραχώρηση της χρήσης ( υπεκμίσθωση) του αναψυκτηρίου στον συνέταιρό του Κωνσταντίνο ΣΑΚΑΡΕΛΗ του Γεωργίου με τους όρους που διαλαμβάνει και οι οποίοι τηρήθηκαν .Ετσι στις 1.7.2004 υπεγράφη συμφωνητικό υπεκμίσθωσης μεταξύ Κονάκη Φεόφιλου και Σακαρέλη Κωνσταντίνου ο οποίος ως υπομισθωτής ευθύνεται αλληλέγγυα με τον υπεκμισθωτή του Κονάκη Θεόφιλο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν μεταξύ από τις ως ανω συμβάσεις μισθώσεως. Επιπλέον ο Σακαρέλης Κωνσταντίνος για την εξασφάλιση της πληρωμής των μισθωμάτων προς την ΔΕΑΗ εξέδωσε την 430/Δ3188/3256 εγγυητική επιστολή της Αλφα Τράπεζας ποσού 14.203,00 ευρώ , δηλώνοντας παράλληλα ότι δεσμεύεται από τις συμβάσεις μίσθωσεις με την ΔΕΑΗ αλληλέγγυα με τον αρχικό μισθωτή τον Κονάκη Θεόφιλο.

Από το έτος 2001 ο παραπάνω μισθωτής Θεόφιλος Κονάκης και εν συνεχεία ο υπομισθωτής του Σακαρέλης Κωνσταντίνος κατέστησαν υπερήμεροι οφειλέτες της ΔΕΑΗ σχετικά με την καταβολή των ετήσιων μισθωμάτων και έτσι στις 27.8.2003 εμφανίστηκε υπόλοιπο οφειλής τους από μισθώματα προς την ΔΕΑΗ ποσού 8.289,39 ευρώ . Εκτοτε το υπόλοιπο αυτό συνεχώς μεγάλωνε ,παρά τις κατά καιρούς καταβολές έναντι οφειλών.

Η ΔΕΑΗ δια του Προέδρου της κάλεσε τους μισθωτές και δή τον αρχικό μισθωτή Θεόφιλο Κονάκη , πολλές φορές από το έτος 2003 και μετέπειτα με σωρεία επιστολών ,προκειμένου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους πλήν όμως οι οφειλές συσσωρεύονταν κάθε χρόνο χωρίς η ΔΕΑΗ να έχει λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον τους. Με την από 4.9.2013 αίτησή του ο Κωνσταντίνος Σακαρέλης ζήτησε από το Δήμο Ηγουμενίτσας μείωση μισθωμάτων κατά 35 % και αναστολή ετήσιας αναπροσαρμογής μισθώματος για μια τριετία, ώστε να μπορέσει να εξοφλήσει τις οφειλές του. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου με την με αριθμό πρωτ. 24974/13.9.2013 έγγραφη απάντησή του αρνήθηκε την μείωση με το επιχείρημα ότι κλήθηκαν σε ρύθμιση των οφειλών τους από τον Δήμο και δεν ανταποκρίθηκαν και επομένως ο Δήμος πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασία έξωσης και αναζήτησης των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Εκτοτε και μετά από μερική καταβολή έναντι της οφειλής τους προς τον Δήμο το καλοκαίρι του 2014, η υπόθεση παραμένει στάσιμη, αναμένοντας τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες της νέας Δημοτικής Αρχής.

Σήμερα το κατάστημα « ΟSTRIA » με μισθωτή τον Θεόφιλο ΚΟΝΑΚΗ του Χρήστου και αλληλέγγυα συνοφειλέτη τον συνεταίρο του Σακαρέλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, μέχρι και 31.3.2015 οφείλει σύμφωνα με τα στοιχεία της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου για κεφάλαιο οφειλής μισθωμάτων , προσαυξήσεις και χαρτόσημο το συνολικό ποσό των 142.549,65 ευρώ.ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ « ΚΛΙΚ » ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΝ ΣΕ « SOHO » .

Δυνάμει της από 18.6.1997 σύμβαση μίσθωσης ακινήτου η ΔΕΑΗ εκμίσθωσε κατόπιν του από 11.11.1996 διεξαχθέντος ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού ( τα πρακτικά του οποίου επικυρώθηκαν με την από 27.5.1997 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΑΗ ) στον Ιωάννη ΤΖΑΝΗ του Θωμά ,ενεργούντος για τον εαυτό του ατομικά το υπ αρίθμ 3 κατά σειρά μετά το Κεντρικό εστιατόριο , αναψυκτήριο στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας . Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης και το αρχικό ετήσιο μίσθωμα σύμφωνα με την σχετική πλειοδοσία καθορίσθηκε στο ποσό των 5.500.00 δραχμών ( ισόποσο σήμερα των 16.140,87ευρώ ). Το μίσθωμα θα αναπροσαρμοζόταν κατά ποσοστό 10% κάθε χρόνο για τα τρία πρώτα χρόνια μέχρι την λήξη. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο μισθωτής παραμείνει στο μίσθιο πέραν της τριετίας το ενοίκιο του τέταρτου έτους προσαυξάνεται κατά 40% σε σχέση με το ενοίκιο του τρίτου έτους και αυτό το ποσοστό αύξησης ισχύει και για τα επόμενα έτη .

Για την εξασφάλιση τήρησης των όρων της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεώθηκε στην έκδοση της με αριθμό : 143235 εγγυητικής επιστολής της Εθνικής Τράπεζας ποσού 6.050.000 δραχμών.

Το έτος 2004 το Δ.Σ της ΔΕΑΗ με την με αριθμό 4/2004 απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 31.3.2004 ενέκρινε αίτημα του μισθωτή Ιωάννη ΤΖΑΝΗ για παραχώρηση της χρήσης ( υπεκμίσθωση) του αναψυκτηρίου στον Σπυρίδωνα ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ του Αποστόλου με τους όρους που διαλαμβάνει και οι οποίοι τηρήθηκαν .Ετσι στις 25.6.2004 ο Σπυρίδων Παπάζογλου ως υπομισθωτής δήλωσε προς την ΔΕΑΗ ότι αποδέχεται τους όρους της από 18.6.1997 σύμβασης μίσθωσης και ότι ευθύνεται αλληλέγγυα με τον υπεκμισθωτή του Ιωάννη ΤΖΑΝΗ για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ως ανω σύμβαση μισθώσεως. Επιπλέον ο Σπυρίδων Παπάζογλου ως υπομισθωτής για την εξασφάλιση της πληρωμής των μισθωμάτων προς την ΔΕΑΗ εξέδωσε την με αριθμό 430/Δ.3186/3524 εγγυητική επιστολή της ALFA BANK ποσού 16.000,00 ευρώ .

Στη συνέχεια το έτος 2005 με το με αριθμό πρωτ. 537/7.7.2005 έγγραφό του προς την ΔΕΑΗ , ο Παπάζογλου Σπυρίδων παραιτήθηκε από την υπεκμίσθωση για λόγους υγείας και το Δ.Σ της ΔΕΑΗ με την με αριθμό 48/2005 απόφασή του ενέκρινε το με αριθ.πρωτ. 481/27.6.2005 αίτημα του μισθωτή Ιωάννη ΤΖΑΝΗ για παραχώρηση της χρήσης ( υπεκμίσθωση) του αναψυκτηρίου στον Ευάγγελο ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Θεοδώρου , με τους όρους που διαλαμβάνει και οι οποίοι τηρήθηκαν .Ετσι στις 8.7.2005 ο Ευάγγελος ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Θεοδώρου ως υπομισθωτής δήλωσε προς την ΔΕΑΗ ότι αποδέχεται τους όρους της από 18.6.1997 σύμβασης μίσθωσης και ότι ευθύνεται αλληλέγγυα με τον υπεκμισθωτή του Ιωάννη ΤΖΑΝΗ για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ως ανω σύμβαση μισθώσεως. Επιπλέον ο Ευάγγελος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως υπομισθωτής για την εξασφάλιση της πληρωμής των μισθωμάτων προς την ΔΕΑΗ εξέδωσε την με αριθμό 2010301424 εγγυητική επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας ποσού 16.000,00 ευρώ .

Στη συνέχεια από το έτος 2003 ο παραπάνω μισθωτής Ιωάννης Τζάνης και ο τελικός υπομισθωτής του Ευάγγελος ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατέστησαν αλληλέγγυα υπερήμεροι οφειλέτες της ΔΕΑΗ σχετικά με την καταβολή των ετήσιων μισθωμάτων και έτσι στις 28.8.2003 εμφανίστηκε υπόλοιπο οφειλής τους από μισθώματα προς την ΔΕΑΗ ποσού 30.443,43 ευρώ . Εκτοτε το υπόλοιπο αυτό συνεχώς μεγάλωνε ,παρά τις κατά καιρούς σπάνιες καταβολές έναντι οφειλών.

Η ΔΕΑΗ δια του Προέδρου της κάλεσε τους μισθωτές και δή τόσο τον αρχικό μισθωτή Ιωάννη Τζάνη , όσο και τον υπομισθωτή του Ευάγγελο Νικολάου , πολλές φορές από το έτος 2003 και μετέπειτα με σωρεία επιστολών ,προκειμένου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους πλήν όμως οι οφειλές συσσωρεύονταν κάθε χρόνο χωρίς η ΔΕΑΗ να έχει λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον τους. Με την από 16.9.2013 αίτησή του ο Ευάγγελος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ζήτησε από το Δήμο Ηγουμενίτσας μείωση μισθωμάτων κατά 35 % και αναστολή ετήσιας αναπροσαρμογής μισθώματος για μια τριετία, ώστε να μπορέσει να εξοφλήσει τις οφειλές του. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου με την με αριθμό πρωτ. 26312/18.9.2013 έγγραφη απάντησή του αρνήθηκε την μείωση με το επιχείρημα ότι κλήθηκε σε ρύθμιση των οφειλών του από τον Δήμο και δεν ανταποκρίθηκε και επομένως ο Δήμος πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασία έξωσης και αναζήτησης των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Εκτοτε και μετά από μερική καταβολή έναντι της οφειλής τους προς τον Δήμο το καλοκαίρι του 2014, η υπόθεση παραμένει στάσιμη, αναμένοντας τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες της νέας Δημοτικής Αρχής.

Σήμερα το κατάστημα « SOHO» με μισθωτή τον Ευάγγελο ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Θεοδώρου και αλληλέγγυα συνοφειλέτη τον Ιωάννη Τζάνη του Θωμά , μέχρι και 31.3.2015 οφείλει σύμφωνα με τα στοιχεία της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου για κεφάλαιο οφειλής μισθωμάτων , προσαυξήσεις και χαρτόσημο το συνολικό ποσό των 207.742,52 ευρώ.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ « ΑΠΟΛΙΣ » ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ .


Δυνάμει του με αριθμό πρωτ. 18337 / 3.7.2014 συμφωνητικού μίσθωσης , ο Δήμος Ηγουμενίτσας εκμίσθωσε στον Παύλο ΜΑΚΡΙΔΗ του Πέτρου , κάτοικο Ηγουμενίτσας ένα δημοτικό κατάστημα 212,00 τμ στη θέση «ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ» (Τσιπουρίκι) της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας , με εγγυητή τον Κωνσταντίνο Παπαγιάννη .

Η μίσθωση διενεργήθηκε κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού και κατακυρώθηκε στον ως ανω πλειοδότη με την με αριθμό 170/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 1800/38747/23.06.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας . Το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των 1908,00 ευρώ και το οποίο συμφωνήθηκε να αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το 100% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για τους προηγούμενους δώδεκα μήνες. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης. Προς εξασφάλιση της καλής εκπλήρωσης των όρων της μίσθωσης δόθηκε εγγυητική επιστολή ποσού 11.448,00 ευρώ . Απαγορεύεται απολύτως σιωπηρή αναμίσθωση για οσοδήποτε χρόνο μετά την λήξη της μίσθωσης ακόμη και εάν παραμείνει ο μισθωτής στο μίσθιο , όπως επίσης απαγορεύεται η ολική η μερική υπεκμίσθωση του μισθίου καθώς και η για οποιαδήποτε αιτία παραχώρηση τούτου σε τρίτους έστω και χωρίς αντάλλαγμα.

Ο Δήμος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να καταγγείλει μετά από προειδοποίηση ενός μήνα την μίσθωση εάν ο μισθωτής καθυστερήσει το πολύ δέκα πέντε (15) ημέρες στην καταβολή των μισθωμάτων από τις ημερομηνίες που ορίζει το άρθρο 1 δηλαδή της καταβολής του μισθώματος από την 1η έως την 10η κάθε μισθωτικού μήνα και δεν τηρεί τις προυποθέσεις του παρόντος άρθρου. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τα πραγματικά και νομικά ελαττώματα του μισθίου .

Με την με αριθμό 191 / 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε δεκτό το αίτημα του μισθωτή κ. Παύλου Μακρίδη για αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν στο μίσθιο (βανδαλισμοί) και συγκεκριμένα η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Την αρ. πρωτ. 15664/ 10-06-2014 αίτηση του κ. Μακρίδη Παύλου πλειοδότη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος «ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΙ»

2. Την αρ. 184/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε να ελέγξει Επιτροπή του Δήμου αποτελούμενη και από μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας τις ζημιές στο κτίριο και αφού καταγραφούν να γίνει εκτίμηση της δαπάνης που απαιτείται προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να απαντήσει επί του αιτήματος.

3. Την από 12/06/2014 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

αποδέχεται το αίτημα του πλειοδότη του Δημοτικού Καταστήματος στο Τσιπουρίκι κ. Παύλου Μακρίδη με την οποία ζητά την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο μίσθιο κατάστημα μετά το διαγωνισμό χωρίς τη δική του ευθύνη .

Αποφασίζει να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση τροποποίησης των όρων της μίσθωσης προκειμένου να συμβασιοποιηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο που πρόκειται να υπογραφεί ο συμψηφισμός των ζημιών με τα μισθώματα μέχρι του ποσού των 7.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Πέραν όμως της ως ανω απόφασης συμψηφισμού με τα μισθώματα του ποσού των 7.000,00 ευρώ , ήδη σήμερα από την ταμειακή υπηρεσία βεβαιώνεται οφειλή του ως ανω μισθωτή προς το Δήμο που ξεπερνά το παραπάνω συμψηφισθέν με τα μισθώματα ποσό και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.264,00 ευρώ και αφορά οφειλή μισθωμάτων για οκτώ μήνες ήτοι από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και τον Απρίλιο του 2015 ( 10.4.2015). 
Ακόμη και εάν συμψηφιστεί η ζημιά των 7.000,00 ευρώ ( 15.264,00 ευρώ – 7000,00 ευρώ =) παραμένει υπόλοιπο οφειλόμενων μισθωμάτων ποσού 8.264,00 ευρώ.


4. ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ .

Δυνάμει της με αρ. πρωτ. 1146/13.4.2010 σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου η πρώην Κοινότητα Πέρδικας και νυν Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας , εκμίσθωσε στον Βασίλειο Παπανδρέου του Γεωργίου ,Πολιτικό Μηχανικό , κάτοικο Ηγουμενίτσας, το τουριστικό αναψυκτήριο – περίπτερο που βρίσκεται στο ΟΤ 46 του οικισμού Πέρδικας Ν. Θεσπρωτίας με αρ. οικοπέδου 285 , εμβαδού οικοπέδου 660 τμ και εμβαδού καταστήματος 99,24 τμ . Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε έξι (6) χρόνια με έναρξη την 1.4.2008 και λήξη την 30.3.2014 . ( Σημειωτέον ότι η αρχική μίσθωση άρχισε την 16.3.1993 και μετά την λήξη της παρατάθηκε για 15 έτη. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε σύμφωνα με το πρακτικό της δημοπρασίας στο ποσό των 574,61 ευρώ για τα έτη 2008 , 2009 και 2010 πλέον του τέλους χαρτοσήμου 3,6%. Προβλέφθηκε αναπροσαρμογή του μισθώματος κάθε χρόνο σε ποσοστό 75% επι του ετήσιου μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. Κατατέθηκε η με αριθμό 25272/22.4.2010 εγγυητική επιστολή του ΤΠ&Δ-Γραφείου Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας.

Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου μόνο σε νομικό πρόσωπο εμπορικού σκοπού ( πχ ομμόρυθμη η ετερρόρυθμη εταιρία η ΕΠΕ κλπ ) στο οποίο να συμμετέχει ο μισθωτής με μερίδιο η μετοχές στο κεφάλαιό του. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της χρήσης , η παραχώρηση χρήσης η υπεκμίσθωση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

Η μίσθωση έχει παραταθεί μέχρι 12.4.2016 και ο μισθωτής όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου κατέβαλε μισθώματα και χαρτόσημο μισθωμάτων μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2013 .
Έκτοτε έχει καταστεί υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου και οφείλει μισθώματα από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι και τον Μάρτιο του 2015 ητοι συνολικά 21 μήνες ,οφείλοντας χωρίς προσαυξήσεις και χαρτόσημο ούτε αναπροσαρμογή το ποσό των ( 574,61 ευρώ χ 21 =) 12.066,81 ευρώ .


Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η νομική υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την καταγγελία των συμβάσεων με άσκηση για κάθε περίπτωση αγωγής απόδοσης μισθίου ( έξωσης ) και καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων ( λόγω καταγγελίας της σύμβασης για δυστροπία η επικουρικά με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού των άρθρων 904 επ ΑΚ ) σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις . Εφόσον ασκηθούν αγωγές και μέχρι την τελεσιδικία τους προβλέπεται τα αποτελέσματά τους ( έξωση , διεκδίκηση μισθωμάτων ) να επέλθουν το συντομότερο στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 λόγω της χρονοβόρου δικαστικής διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *