Έξι προσλήψεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Έξι προσλήψεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας


Την πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ Χειριστών Φορτωτή-εκσκαφέα (ΔΕ 28)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 2
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δύο (2) μήνες
 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ και τάξης Γ΄ 1.Άδεια άσκησης επαγγέλματος χειριστή μηχανήματοςεκσκαφέα ομάδας μηχανημάτων Β΄ και τάξεως Γ2.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδαςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Ι.Ε.Κ. ) ή άλλοςισότιμος τίτλος Σχολικών Μονάδων της ημεδαπής ήαλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγείται η ανωτέρωάδεια άσκησης επαγγέλματος1. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή ηπλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τοπροαναφερόμενο προσόν (2) επιτρέπεται η κάλυψητους με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχηςειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης ΤεχνικήςΣχολής.2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή ηπλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με ταπροσόντα της προηγούμενης παραγράφου (2)επιτρέπεται η κάλυψή τους με ενός (1) έτουςτουλάχιστον, αντίστοιχη εμπειρία. μετά τη λήψη τηςάδειας άσκησης επαγγέλματος.3. Στην τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει ναέχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικήςεκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή γιαόσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980, απολυτήριοδημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος κατώτερηςτεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 , ή απολυτήριοςτίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικήςεκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 τουΝ.2817/2000.


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Εργάτες /εργάτριες Γενικών Καθηκόντων–Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 4
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δύο (2) μήνες

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δεν απαιτούνται

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα.

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,

δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

3. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου στο Γραφείο Προσωπικού από 08-06-2015 έως και

11-06-2015 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάθε

κατηγορία .
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ,

ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ, αριθμ. Μητρώου ΙΚΑ.

2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.Υπεύθυνη δήλωση:

- ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

- ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι , σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο φορέα αυτόν.

4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους Χειριστές Μηχανημάτων Έργων , όπως

περιγράφονται κατά τον ανωτέρω πίνακα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.
3. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:
Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κα.)
4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:
Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης") συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο έως σήμερα.
Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004
5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Έξι προσλήψεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας Έξι προσλήψεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 07, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες