Η απάτη καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC) Του Γιάννη Στάθη


Πρόλογος
Το θέμα «απάτη  καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC)»  είναι τεράστιο και σε κάθε περίπτωση η εργασία ερευνά  βασικές έννοιες χωρίς να αναφέρεται διεξοδικά, στην οργανωτική δομή και στην αναλυτική λειτουργία της απάτης. Στόχος είναι , η εισαγωγή στο «καρουσελ» , στον βασικό τρόπο λειτουργίας και κυρίως η εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων . Δίχως αμφιβολία το θέμα δεν μπορεί να εξαντληθεί με μια περιορισμένη ανάλυση για αυτό το λόγο παρατίθεται στο τέλος πινάκας με πηγές και βιβλιογραφία , διεθνούς και ελληνικής η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
Γιάννης Στάθης
Αθήνα , Νοέμβριος 2018

Εισαγωγή
Η απάτη  καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC)) είναι μια ειδική περίπτωση απάτης όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες οι ετήσιες απώλειες σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης  ανέρχονται σε 60 δις Ευρώ.
Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Έχει αντίκτυπο στον θεμιτός ανταγωνισμός, μειώνει τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και επηρεάζει αρνητικά τους ιδίους πόρους της ΕΕ. Επίσης δημιουργεί πιο επαχθείς υποχρεώσεις για νόμιμες επιχειρήσεις.
Τα μεγέθη και η αύξηση της απάτης κατέδειξαν τη μερική ανεπάρκεια των εθνικών συστημάτων ελέγχου, την έλλειψη αποτελεσματικών ρυθμιστικών μηχανισμών και την απουσία κοινής στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης.
Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί και συνδυασμοί απάτης του «εξαφανισμένου εμπόρου». Μερικές φορές η απάτη έχει απλή μορφή (απάτη ενδοκοινοτικών αγορών, οι πλασματικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις), άλλες φορές αφορά σε διαδοχικές πωλήσεις , με κυκλική κίνηση των αγαθών , μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων (απάτη τύπου καρουζέλ), ενώ άλλες φορές υπάρχουν περισσότερο σύνθετες μορφές απάτης όπως η απάτη στο πλαίσιο της τελωνειακής διαδικασίας (CPC) 42.00.
Στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ίσως η πιο συνηθισμένη πρακτική της απάτης «καρουζέλ» είναι εκείνη στην οποία ο «εξαφανισμένος έμπορος» διοχετεύει αγαθά που αγόρασε ενδοκοινοτικά σε άλλη εγχώρια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας εταιρείες ως μεσολαβητές, με σκοπό την εξαγωγή των αγαθών (ενδοκοινοτική παράδοση) στη χώρα αρχικής προέλευσης και στον ίδιο αρχικό προμηθευτή. Έτσι, τα εμπορεύματα κινούνται «κυκλικά» και επαναλαμβανόμενα ωσότου. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο «εξαφανισμένος» έμπορος εισπράττει μεν, αλλά δεν αποδίδει τον ΦΠΑ, τον οποίο οι φορολογικές αρχές πρέπει να καταβάλουν στην άλλη επιχείρηση.
Η απάτη διενεργείται με  αγαθά μικρού όγκου και μεγάλης αξίας (smartphones, τάμπλετς, πολύτιμα μέταλλα κ.λπ.) Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, η διακίνηση των αγαθών δεν  είναι πραγματική, δηλαδή πραγματοποιείται εικονικά με τη συμμετοχή στο κύκλωμα και μεταφορικών εταιρειών.
Για να γίνει κατανοητή η απάτη  είναι απαραίτητο να αναλυθεί εν συντομία το πώς λειτουργεί το σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ .

Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) παράγει σημαντικά έσοδα (περισσότερα από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου συνολικού φόρου έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εισφορών) και έχει εισαχθεί σε περίπου 140 χώρες. Ο ΦΠΑ είναι κοινοτικός φόρος με την έννοια ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τον ΦΠΑ με ομοιόμορφο τρόπο.  Είναι το κύρια πηγή εσόδων σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών. Ο ΦΠΑ λειτουργεί με ουδέτερο και διαφανή τρόπο και o ρόλος του αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια καθώς η οικονομική επιβράδυνση και η γήρανση του πληθυσμού, επιβαρύνει άλλες πηγές εσόδων (Επιτροπή της ΕΕ, 2010α).
Τo κοινό σύστημα ΦΠΑ εφαρμόζεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται προς κατανάλωση στην Ε.Ε. Ισχύει περισσότερο ή λιγότερο σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται για χρήση ή κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβάλλεται σύμφωνα με την αρχή της «χώρας προορισμού». Δηλαδή επιβάλλεται στη χώρα που καταναλώνεται το αγαθό ή η υπηρεσία με βάση τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα κατανάλωσης και όχι στη χώρα παραγωγής. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται στην αξία που προστίθεται στα αγαθά ήτις υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της αλυσίδας διανομής, ανεξαρτήτως του αριθμού των πράξεων συναλλαγής, επιβαρύνοντας τον τελικό καταναλωτή.

Γενικά χαρακτηριστικά
Με σκοπό την  καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ΦΠΑ, καθώς και την απάτη ΦΠΑ, παραθέτουμε  τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
-o ΦΠΑ είναι ένας γενικός φόρος, δεδομένου ότι εφαρμόζεται για όλες τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε αυτά.
-O ΦΠΑ  είναι ένας φόρος κατανάλωσης επειδή βαρύνει τον τελικό καταναλωτή και όχι τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην παραγωγή ή τη διανομή των εμπορευμάτων ή την παροχή των υπηρεσιών. Ο φόρος κατανάλωσης εισρέει στο Δημόσιο Ταμείο του Κράτους Μέλους της τελικής κατανάλωσης.
-Ο ΦΠΑ εισπράττεται τμηματικά , μέσω ενός συστήματος επιμέρους πληρωμών που αντιστοιχούν στην προστιθέμενη αξία από τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις(υποκείμενες στο φόρο) προς τις Φορολογικές Αρχές . Οι υποκείμενοι στο φόρο δικαιούνται να εκπίπτουν τον ΦΠΑ που καταβάλλουν στη Φορολογική Αρχή κατά το ποσό του ΦΠΑ που κατέβαλαν σε προηγούμενο στάδιο. Κατά συνέπεια, ο ΦΠΑ είναι ουδέτερος σε σχέση με τον αριθμό των συναλλαγών.
-Ο ΦΠΑ δεν επιβάλλεται σε ορισμένα αγαθά (υπάρχουν ορισμένοι άλλοι φόροι που επιβάλλονται σε συγκεκριμένα είδη αγαθών όπως το αλκοόλ, ο καπνός, η ηλεκτρική ενέργεια, ), αλλά στην οικονομική δραστηριότητα , τη λεγόμενη φορολογητέα συναλλαγή. Υπάρχουν 4 κατηγορίες φορολογητέων συναλλαγών:
-προμήθεια αγαθών
-παροχή υπηρεσιών
-ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - συναλλαγή μεταξύ μερών από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ
-εισαγωγές προϊόντων που εισάγουν από τρίτες χώρες, δηλαδή δεν είναι μέλη της ΕΕ.
Τρόπος  φορολόγησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Κάθε μέλος της ΕΕ αναγνωρίζει τις παραπάνω  φορολογητέες συναλλαγές. Για παράδειγμα ας χρησιμοποιήσουμε  μια Ιταλική εταιρεία η όποια πωλεί αγαθά σε Ελληνική εταιρεία. Πρόκειται για προμήθεια αγαθών από την άποψη του πωλητή, αλλά ταυτόχρονα είναι ενδοκοινοτική απόκτηση από την οπτική της  Ελληνικής εταιρείας. Εάν προέκυπτε ΦΠΑ  θα οδηγούσε σε διπλή φορολόγηση του διεθνούς εμπορίου εντός της ΕΕ, η οποία έρχεται σε άμεση αντίθεση με την αρχή της ελεύθερης αγοράς (μία από τις σημαντικότερες αρχές της ΕΕ). Για να αποφευχθούν τέτοιες συνέπειες, η προαναφερθείσα οδηγία διατυπώνει έναν κανόνα του κράτους προορισμού, που σημαίνει ότι μια συναλλαγή θα φορολογείται μόνο στο κράτος του αγοραστή, ενώ στο κράτος προέλευσης - μολονότι εξακολουθεί να θεωρείται φορολογητέα πράξη - θα υπόκειται σε απαλλαγή και δεν θα χρεωθεί με ΦΠΑ- έτσι στο παράδειγμα μας η Ιταλική  εταιρεία θα πωλούσε τα εμπορεύματα χωρίς τον ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στην τιμή.  Σημειωτέον, το γεγονός αυτό  είναι ένα από τα βασικά σημεία της λειτουργίας  του μηχανισμού καρουσέλ.
Ο έμμεσος φόρος- (ο ΦΠΑ ως έμμεσος φόρος ) σημαίνει ότι η επιχείρηση , απλώς εισπράττει το φόρο για το κράτος και αποδίδει τα εισπραχθέντα ποσά σε καθορισμένες περιόδους, , ενώ η πραγματική φορολογική επιβάρυνση επηρεάζει τον τελικό καταναλωτή, επειδή ο φόρος ενσωματώνεται στις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι για τους ενδιάμεσους φορολογούμενους ο ΦΠΑ είναι χρηματοοικονομικά «ουδέτερος» (δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο) - δεν έχει κανένα κόστος χρήματος .
Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το «καρουσέλ» με ένα  απλό παράδειγμα.
Παράδειγμα απάτης καρουσέλ .

Ας δούμε ένα  παράδειγμα, το οποίο περιγράφει  την  απάτη  καρουζέλ στην πιο απλή και βασική  της μορφή.
Το υποθετικό  καρουσέλ θα ξεκινήσει με την εταιρεία Α, που εγκαταστάθηκε στη Γαλλία.  Η A πωλεί αγαθά στην εταιρεία Β, η οποία είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ας υποθέσουμε ότι το κόστος είναι 200.000 €. Λόγω του «κανόνα του κράτους προορισμού», ο Α δεν θα χρεώσει ΦΠΑ, οπότε ο Β δεν θα καταβάλει ΦΠΑ .
Στη συνέχεια, η B προχωρεί στην πώληση των αγαθών σε μια άλλη βρετανική εταιρεία C, αυτή τη φορά η συναλλαγή θεωρείται πώληση  αγαθών και φορολογείται. Ως εκ τούτου, το Β πωλεί για τιμή + ΦΠΑ - ας πούμε 200.000 + 40.000 GBP (ποσοστό ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 20%) και υποτίθεται ότι αποδίδει το ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές , κάτι που φυσικά  δεν θα συμβεί. Αυτή είναι η πιο προφανής παραβίαση του νόμου κατά τη διάρκεια ολόκληρου του καρουσέλ.
Η C αγόρασε τα αγαθά με τον ΦΠΑ που περιλαμβάνεται, οπότε υπολογίζεται στον φόρο εισροών. H C τώρα  πωλεί τα προϊόντα πίσω στην  Α στη Γαλλία  και για άλλη μια φορά η τιμή δεν θα περιλαμβάνει τον  ΦΠΑ ,λόγω του κανόνα του κράτους προορισμού, ως εκ τούτου C ο φόρος εκροών θα είναι 0 και μετά την αφαίρεση του φόρου εισροών  η C δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.
Τα ίδια αγαθά και εμπορεύματα με την παραπάνω μεθοδολογία, μπορεί να κάνουν πολλούς κύκλους, γι' αυτό και η απάτη ονομάζεται Καρουζέλ.
Συνοψίζοντας , το Ηνωμένο Βασίλειο  έχασε 40.000 λίρες στερλίνες, γεγονός που αποφέρει ισόποσα κέρδη για τους απατεώνες. Πηγή EUROPOL . «Τα ίδια αγαθά και εμπορεύματα μπορεί να κάνουν πολλούς κύκλους, γι' αυτό και η απάτη ονομάζεται Καρουζέλ».

Ο βασικός πρωταγωνιστής  στην απάτη είναι ο "εξαφανισμένος έμπορος", ένα κέλυφος ή μια βραχύβια σε «επιχειρηματική ζωή εταιρεία» (μπορεί διαρκεί μόνο μερικές εβδομάδες ή, το πολύ, μερικούς μήνες) η οποία ελέγχεται επισήμως από εικονικούς διαχειριστές .
Άλλοι παράγοντες οι όποιοι διαδραματίζουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο είναι
 α) Ο Αποµονωτής ή ρυθμιστής (Buffer).Οι απομονωτές  είναι, γενικά, πλήρως συμμορφωμένοι έμποροι οι οποίοι διενεργούν νόμιμες  επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της απάτης. Εμπλέκονται προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο πολύπλοκο το μοντέλο της  απάτης  και να αποκρύψουν  τις παράνομες συναλλαγές στο πλαίσιο της νόμιμης δραστηριότητάς τους.  Πολλές φορές αγνοούν ότι είναι μέρος μιας αλυσίδας συναλλαγών που αποσκοπούν στην κλοπή του ΦΠΑ από τη φορολογική αρχή.
Επίσης σημαντικό ρόλο έχουν  β) οι μεταφορείς οι όποιοι  μεταφέρουν πραγματικά ή εικονικά  τα εμπορεύματα και  παρέχουν βάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης
 γ) τα δικηγορικά και λογιστικά  γραφεία τα οποία  παρέχουν υποστήριξη για τη σύσταση την λειτουργία  και την  εκκαθάριση εταιρειών.
 
 Μοντέλο  καρουσέλ .
Πηγή.Fabrizio Borselli, Organised VAT fraud: features, magnitude, policy perspectives, European Commission press releases.


Απάτη καρουσελ  στην Ελλάδα . Έλλειμμα Φ.Π.Α - VAT Gap
Δυστυχώς για την χώρα μας τα επίσημα στοιχεία για το  «καρουσελ» είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Η μόνη ασφαλής πηγή άντλησης στοιχείων  η οποία μας δίνει μια σοβαρή  εκτίμηση του προβλήματος είναι ο δείκτης « Έλλειμμα Φ.Π.Α - VAT Gap» του Directorate General Taxation and Customs Union της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η Ελλάδα παρουσιάζει  πολύ κακές επιδόσεις όπως φαίνεται και  και στους επίσημους πίνακες ,γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  η απάτη με το ΦΠΑ στην χώρα είναι εκτεταμένη. Με στοιχεία του 2016 , τα οποία παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες ,η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις.

Τι είναι το Έλλειμμα Φ.Π.Α - VAT Gap .
Τo  Έλλειμμα Φ.Π.Α - VAT Gap  είναι η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και του πραγματικού εισπραχθέντος ΦΠΑ, παρέχει μια εκτίμηση της απώλειας εσόδων λόγω φοροδιαφυγής, και φοροαποφυγής, αλλά και λόγω πτωχεύσεων, οικονομικών αδυναμιών ή εσφαλμένων υπολογισμών.

 Πηγή.https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf


Πηγή.https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf
Διαπιστώσεις
Δίχως αμφιβολία από την μελέτη και  ανάλυση περιπτώσεων σε συνδυασμό με την νομοθεσία και την θεωρία ,προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα και συμπεράσματα.
                Πώς είναι εφικτό  να εξαφανιστεί  η εταιρεία  Β μετά από  μια τόσο προφανή παραβίαση του νόμου; Αναμφισβήτητα  ο μοναδικός σκοπός της ύπαρξής της είναι να εξαπατήσει τις αρχές ,να κλέψει  τον φόρο και να εξαφανιστεί. Αυτές οι εταιρείες χρησιμεύουν ως κελύφη, εξυπηρετούν  το ρόλο του εξαφανισμένου εμπόρου (εξ ου και ένα άλλο όνομα για την απάτη καρουζέλ - την απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου). Μόλις η φορολογική αρχή, επιχειρήσει να επικοινωνήσει με την εταιρεία αυτή, πιθανότατα θα διαπιστώσει ότι κανείς δεν απαντά στο τηλέφωνο, η  διεύθυνση της  είναι συνήθως κάποιο εγκαταλελειμμένο κτίριο και μετά από μακρά και εξαντλητική έρευνα τελικά θα επικοινωνήσουν με τον « υπεύθυνο» της εταιρίας μόνο για να διαπιστώσουν ότι είναι κάποιος άστεγος ή αλκοολικός / απατεώνας/κακοποιός ή «πρόθυμος» ο οποίος  «προσφέρθηκε να κερδίσει κάποια χρήματα αν «υπέγραφε κάποια χαρτιά». Σε ορισμένες χώρες αυτοί οι άνθρωποι συνήθως δεν έχουν εκπαίδευση και έχουν αδύνατο κοινωνικό υπόβαθρο. Είναι εύκολα αντικαταστάσιμα και εύκολα διαθέσιμα
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επίσης επαγγελματίες που έχουν εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων - προσπαθούν συνήθως να σταματήσουν (εκμεταλλευόμενοι διάφορους διαδικαστικούς μηχανισμούς) όσο το δυνατόν περισσότερο με πρόθεση να περιμένουν την εκπνοή της προθεσμίας παραγραφής, καθιστώντας το αίτημα της φορολογικής υπηρεσίας μη εκτελεστό πριν δικαστήριο.
Ο εγκέφαλος ο οποίος ενορχηστρώνει το καρουζέλ δεν είναι σχεδόν ποτέ γνωστός, στις αρχές ,καθώς δεν εμπλέκεται άμεσα σε καμία από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το παράδειγμα  που παρουσιάστηκε είναι μόνο το πλέον  βασικό και προορίζεται μόνο να αποδείξει την αρχή της απάτης καρουζέλ. Τέτοιο τύπου καρουσέλ αποκαλύπτεται πιθανώς πολύ γρήγορα - είναι κοινή πρακτική η διενέργεια φορολογικού ελέγχου όταν μια εταιρεία απαιτεί μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ.
Στην πράξη, αυτού του είδους η απάτη  διαρθρώνεται με τρόπο  εξαιρετικά περίπλοκο, ο οποίος περιλαμβάνει παρά πολλές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, αλλά και περισσότερων εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος.
 Για να καταστήσουν πιο δύσκολη τη δουλειά των φορολογικών και διωκτικών αρχών, οι απατεώνες συχνά αναπτύσσουν πολύ περίπλοκες εταιρικές και χρηματοοικονομικές δομές οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν περισσότερες από 100 εταιρείες σε διάφορες χώρες, ενώ οι περισσότεροι απλώς μεταφέρουν τα εμπορεύματα στον επόμενο συμμετέχοντα χωρίς να παραβιάζουν κανένα νόμο απλά για να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ του εξαφανισμένου  έμπορου και της εταιρείας που ζητάει επιστροφή - αυτό καθιστά  τον εντοπισμό εκθετικά πιο δύσκολο, διότι οι αρχές πρέπει να διεξάγουν ταυτόχρονες  και εκτεταμένες γεωγραφικά έρευνες (που συχνά απαιτούν διεθνή συνεργασία) σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Όπως παρατηρήθηκε από τη FATF (2007), το ξέπλυμα των κερδών από τις απάτες τύπου "καρουζέλ" απαιτεί ειδικευμένες οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες, οι οποίες προσελκύονται από τα μεγάλα ποσά τα οποία είναι διαθέσιμα με ένα σχετικά χαμηλό κίνδυνο και απαιτεί μια εις βάθος γνώση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρέπει να τονισθεί ότι τα έσοδα από απάτες τύπου "καρουζέλ" μπορεί να έχουν γίνει η κύρια πηγή της χρηματοδότησης για άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
Όσον αφορά τα εμπλεκόμενα εμπορεύματα σε απάτες, τα κοινά χαρακτηριστικά τους είναι διαθεσιμότητα σε μεγάλες ποσότητες, υψηλή αξία, χαμηλό βάρος, ταχεία η τεχνική απαξίωση και η δυνατότητα διάχυσης τους στην  μαύρη αγορά. Τα εμπορεύματα που εντοπίστηκαν με υψηλή συχνότητα ήταν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα και αξεσουάρ αυτοκινήτων, κρέας, χονδρικό εμπόριο πετρελαίου και  σιτηρά, τα αναψυκτικά, τα καλλυντικά, τα πολύτιμα μέταλλα και τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα. Πολλές φορές  μέσω πλαστών συναλλαγών μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων τα εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται  μόνο στα «χαρτιά» και να παραμένουν αποθηκευμένα σε αποθήκες που διαχειρίζονται οι απατεώνες ή οι συνεργοί τους.
Τελικά Συμπεράσματα

Η απάτη του καρουσέλ είναι εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλοκη . Με δεδομένο ότι αποδίδει τεράστια «κέρδη» είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα.  Για την πραγματοποίηση μιας απατης «καρουσέλ» είναι απαραίτητη αρχική χρηματοδότηση , διεθνής νομική υποστήριξη , λογιστική και φοροτεχνική  εξειδίκευση ανά χώρα, χρηματοοικονομική και τραπεζική σχέση , συνεργασία μεταφορικών εταιρειών , αποθηκευτικοί χώροι, διαφθορά κρατικών στελεχών, «πρόθυμοι εκπρόσωποι» . Όλα τα παραπάνω για να οργανωθούν , να συντονιστούν και να αρχίσουν να λειτουργούν, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις , κεφάλαια, συντονισμό και φυσικά ανάληψη σημαντικού κινδύνου μια και μια τέτοια οργάνωση «αποσπά» ιλιγγιώδη ποσά φόρων από κυβερνήσεις.
Το γεγονός ότι το σύστημα ΦΠΑ το όποιο αφορά τις ενδοκοινοτικές  συναλλαγές έχει εγγενείς αδυναμίες , οδηγεί σε σημαντικές απώλειες εσόδων. H απώλεια των εσόδων που οφείλεται στη μη είσπραξη του ΦΠΑ και την απάτη είναι τεράστια. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της απάτης ΦΠΑ  είναι από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ και των εθνικών φορολογικών , ελεγκτικών και διωκτικών αρχών. Eίναι σαφές ότι οι μεμονωμένες εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Η κοινοτική προσέγγιση και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιώδεις προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις.  Μελλοντικά η αξιοποίηση νέων νομοθεσιών και τεχνολογιών , συστημάτων συλλογής πληροφοριών  και μεθόδων έλεγχου, πιθανών να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο δραστικά .Η  αντιμετώπιση θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας σε επόμενη εργασία.


Βιβλιογραφία-Πηγές

Διεθνής


-HMRC internal manual  VAT Fraud www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-fraud
-Fabrizio Borselli, Organised VAT fraud: features, magnitude, policy perspectives, European Commission press releases.
-THE MORPHING OF MTIC FRAUD: VAT FRAUD INFECTS TRADABLE CO2 PERMITS Boston University School of Law Working Paper No. 09-35 (August 3, 2009) Richard T. Ainsworth
Ελληνική

-ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ http://www.accountancygreece.gr
-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO . Ειδική έκθεση Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ:ανάγκη για περαιτέρω δράση
-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ        Αθήνα,   19  Σεπτεμβρίου 2008         :  Διεξαγωγή πολυμερών ελέγχων με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την πάταξη της φοροδιαφυγής στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ και της απάτης τύπου Καρουζέλ            
- ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ . Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ.      ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. Του Γιάννη Στάθη. www. http://giannisstathis.blogspot.com/2018/02/blog-post.html     

                      
*  Εργασθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε υψηλές θέσεις ευθύνης. Yπηρέτησε ως  πολιτικό στέλεχος στο Υπουργείο  Οικονομικών, με τομέα ευθύνης τον φορολογικό και τελωνειακό μηχανισμό. Κατά την διάρκεια της θητείας του εκπαιδεύτηκε σε θέματα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος στο US DEPARTMENT OF TREASURY, στο IRS CRIMINAL INVESTIGATION καθώς και σε τελωνειακά θέματα και δράσεις κατά του λαθρεμπορίου, καθώς και στην Ιταλική οικονομική αστυνομία, GUARDIA di FINANZA. Κείμενά του δημοσιεύονται σε ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ αναλύσεις του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνούς κύρους έντυπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα είναι εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών . (www.giannisstathis.blogspot.com) .   
Η απάτη καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC) Του Γιάννη Στάθη  Η απάτη καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC) Του Γιάννη Στάθη Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες